Informació i presentació de posts [CAT][ES][EN]

L’Escola d’Administració Pública de Catalunya i el Consell de redacció de la Revista Catalana de Dret Públic no es fan responsables de les opinions dels autors que col·laboren en el blog.

El blog de la RCDP publica apunts d’anàlisi de temes d’actualitat jurídica en el camp del dret públic escrits per acadèmics i experts en aquesta matèria. Es publicaran també recensions de llibres, i comentaris de normes i sentències. El Consell de Redacció de la RCDP es reserva el dret d’admissió dels apunts que rebi, excloent els treballs que no reuneixin els criteris de rigor científic i respecte institucional. El blog no té una periodicitat fixa. Els textos publicats es poden reproduir, distribuir i publicar amb la condició que se n’esmenti l’autor i la procedència.

Podeu enviar els vostres apunts a: rcdp.eapc@gencat.cat

Recomanacions per a la redacció dels apunts per al RCDP blog

 1. Títol: ha de ser clar i creatiu, que capti l’atenció del lector. És millor que no sigui gaire llarg.
 2. Estructura: les idees han d’estar exposades de forma clara i concisa. Els paràgrafs han de contenir una idea o diverses idees clares i no ser gaire llargs. El primer paràgraf ha de ser un resum del contingut de l’apunt.
 3. Mida: es recomana que els apunts tinguin una extensió aproximada d’entre dues i tres pàgines.
 4. Imatge: la imatge que acompanya l’apunt la podran proposar els autors, tenint present que cal complir criteris d’autoria i/o reutilització.  En cas de no facilitar la imatge, els coordinadors del blog triaran una imatge relacionada amb el contingut de l’apunt.
 5. Matèria: Caldrà indicar quina és la matèria principal de l’apunt. També caldrà indicar entre 3 i 5 paraules clau.
 6. Referències: cal afegir-hi els enllaços necessaris que ampliïn la informació, que complementin el contingut i que permetin una navegació fàcil. Es recomana no posar-hi referències a peu de pàgina ni bibliografia relacionada. Aquests documents es poden referenciar en el text en format d’enllaços inclosos en el mateix text.
 7. Taules i gràfics: s’evitarà, en la mesura del possible, l’ús de taules i imatges en el cos de l’article.
 8. Llengües: com a norma general els apunts es publiquen en la llengua d’arribada. En el cas de professors de territoris de parla catalana es recomana que els apunts siguin en català, tot i que seran els autors els qui triaran la llengua.  En el cas d’autors de fora de l’estat espanyol es prioritzarà l’ús del francès, l’anglès i l’italià. Només es traduiran, si s’escau, els articles que no estiguin en cap d’aquestes llengües. La coordinació del blog farà la revisió lingüística dels apunts escrits en català i castellà. Es podran proposar modificacions o millores en el redactat.

Recomanacions per a la difusió dels apunts del RCDP blog

 1. Els autors podran reproduir els apunts publicats al RCDP blog tenint en compte les indicacions que s’indiquen al respecte al mateix blog.
 2. S’encoratja els autors a fer difusió dels seus apunts pels mitjans que considerin oportuns.

Exemple de citació d’acord amb els criteris de Política lingüística:

Cognoms, Nom. “Títol de l’apunt” [en línia]. Barcelona: Revista catalana de dret públic [blog]. 2013.<enllaç> [Consulta: data].

Per exemple:

Vintró, Joan. “La declaració de sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya” [en línia]. Barcelona: Revista catalana de dret públic [blog]. 2013.<http://blocs.gencat.cat/blocs/AppPHP/eapc-rcdp/2013/02/07/la-declaracio-de-sobirania-i-del-dret-a-decidir-del-poble-de-catalunya-un-apunt-juridic-joan-vintro/> [Consulta: 7 de febrer 2013].

INFORMACIÓN

L’Escola d’Administració Pública de Catalunya y el Consejo de redacción de la Revista Catalana de Dret Públic no se hacen responsables de las opiniones de los autores que colaboran en el blog.

El blog de la RCDP publica apuntes de análisis de temas de actualidad jurídica en el campo del derecho público escritos por académicos y expertos en esta materia. Se publicaran también recensiones de libros, y comentarios de normas y sentencias. El Consejo de Redacción de la RCDP se reserva el derecho de admisión de los apuntes que reciba, excluyendo los trabajos que no reúnan los criterios de rigor científico y respeto institucional. El blog no tiene una periodicidad fija. Los textos publicados se pueden reproducir, distribuir y publicar siempre que se mencionen la autoría y la procedencia.

Pueden enviar sus apuntes a: rcdp.eapc@gencat.cat

Recomendaciones para la redacción de los apuntes para el RCDP blog

 1. Título: tiene que ser claro y creativo, que capte la atención del lector. Es mejor que no sea muy largo.
 2. Estructura: las ideas deben estar expuestas de forma clara y concisa. Los párrafos deben contener una idea o diversas ideas claras y no ser muy largos. El primer párrafo debe ser un resumen del contenido del apunte.
 3. Extensión: se recomienda que los apuntes tengan una extensión aproximada de entre dos o tres páginas.
 4. Imagen: la imagen que acompaña el apunte la podrán proponer los autores, teniendo presente que hay que cumplir criterios de autoría y/o reutilización. En caso de no facilitar la imagen los coordinadores del blog escogerán una imagen relacionada con el contenido del apunte.
 5. Materia: Habrá que indicar cuál es la materia principal del apunte. También habrá que indicar entre 3 y 5 palabras clave.
 6. Referencias: se deberán añadir los enlaces necesarios que amplíen la información, que complementen el contenido y que permitan una navegación fácil. Se recomienda no poner referencias a pie de página ni bibliografía relacionada. Estos documentos se pueden referenciar en el texto en formato de enlaces incluidos en el propio texto.
 7. Tablas y gráficos: se evitará, en la medida de lo posible, el uso de tablas e imágenes en el cuerpo del artículo.
 8. Lenguas: como norma general los apuntes se publican en la lengua de llegada. En el caso de profesores de territorios de habla catalana se recomienda que los apuntes sean en catalán, aunque serán los autores los que escogerán la lengua. En el caso de autores de fuera del estado español se priorizará el uso del francés, el inglés y el italiano. Sólo se traducirán, en su caso, los artículos que no estén en ninguna de estas lenguas. La coordinación del blog hará la revisión lingüística de los apuntes escritos en catalán y castellano. Se podrán proponer modificaciones o mejoras en el redactado.

Recomendaciones para la difusión de los apuntes del RCDP blog

 1. Los autores podrán reproducir los apuntes publicados en el RCDP blog teniendo en cuenta las indicaciones que en el propio blog se indican al respecto.
 2. Se anima a los autores a hacer difusión de sus apuntes por los medios que consideren oportunos.

 

INFORMATION

The Escola d’Administració Pública de Catalunya and the Editorial Board of the Revista catalana de dret públic are not responsible for the opinions of the authors that contribute to the blog.

The RCDP blog publishes posts analysing current legal issues in the field of public law written by academics and experts in the subject matters. The blog will also publish book reviews and comments on laws and judgements of interest. The RCDP Editorial Board reserves the right to accept the posts that are received, and will reject those works that do not meet the criteria of scientific rigour and institutional respect. The blog is published biweekly. The texts published in this blog may be reproduced, distributed and published on the condition that the authorship and the source are acknowledged.

You may send your posts to: rcdp.eapc@gencat.cat.

All posts are published in the blog in their original language.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s