Una aproximació compartida a la transparència i al bon govern – Agustí Cerrillo i Martínez, i Francesc Rodríguez Pontón

En els darrers anys s’han aprovat nombroses normes en matèria de transparència i bon govern tant al nostre país com arreu que han donat lloc a una multitud d’estudis, elaborats des de diferents disciplines i metodologies, sobre el seu contingut, la seva eficàcia, la seva necessitat o el seu impacte.

En el “Dossier sobre transparència i bon govern” inclòs en el darrer número de la Revista Catalana de Dret Públic, hem fet una selecció de materials entre el vast conjunt que s’ha generat en els darrers anys al voltant de la transparència i el bon govern, des d’una perspectiva d’anàlisi que permet a qualsevol lector, neòfit en la matèria o amb una trajectòria consolidada, aproximar-se o aprofundir en aquestes institucions.

L’elaboració del “Dossier sobre transparència i bon govern” ha estat un procés curós basat en les dimensions que, al nostre entendre, són les que caracteritzen l’extensió i l’anàlisi de la transparència i el bon govern en la darrera dècada: la dimensió territorial, la dimensió temàtica, la dimensió metodològica, la dimensió relativa a la tipologia de materials i la dimensió temporal.

En primer lloc, hem tingut en compte la dimensió territorial per recollir les diverses regulacions adoptades o impulsades des de diferents àmbits territorials d’exercici del poder. La presència del tema de la transparència i el bon govern és global, europea, nacional i local i, en aquest sentit, ha estat necessària una tasca de selecció en un espectre molt ampli d’àmbits de producció d’informació. Read More »

La necesidad de extender la reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno al acceso a la información ambiental – Lucía Casado

SUSTENTABILIDADELa aprobación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTBG), suscita algunas cuestiones interesantes en torno al régimen jurídico aplicable al acceso a la información ambiental, que cuenta con una regulación específica, anterior a esta Ley, contenida en la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia en materia de medio ambiente (LAIMA). En particular, se plantea en qué medida resulta aplicable en el ámbito del acceso a la información ambiental la LTBG y cuáles son las relaciones entre ambas normas, máxime cuando la regulación que contienen sobre determinados aspectos del régimen jurídico del derecho de acceso a la información es diferente (por ejemplo, en cuanto a los límites del derecho de acceso, el procedimiento, el silencio administrativo o el régimen de impugnación).Read More »

La necessitat d’un decret llei de mesures urgents en matèria de contractació pública – Anna Ciutat

contractacióEl Govern de la Generalitat ha aprovat per primera vegada a Catalunya una norma de rang legal que reguli la contractació pública, mitjançant el Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública.

La necessitat d’aprovar aquest decret llei prové de la manca de transposició per part del Govern de l’Estat de la Directiva 2014/23/UE, relativa a l’adjudicació de contractes de concessió, i de la Directiva 2014/24/UE sobre contractació pública, que havien d’estar transposades el 18 d’abril de 2016, i que ha provocat que les administracions públiques catalanes es trobin en una situació d’inseguretat jurídica en aquest àmbit, amb l’obligació d’adaptar els procediments de contractació a les disposicions de les directives comunitàries, en un exercici interpretatiu que no sempre és unívoc.Read More »

Mentiras de la transparència – Rafael Jiménez Asensio

transparencia  “Cuando acaben los cohetes, quedará humo” (Andrés Naguel, pintor y escultor)

 “Se ha producido una desarmonía entre el progreso de las técnicas y su metabolización, lo cual genera la ansiedad de la carrera por estar ‘à la page’” (Lamberto Maffei, Alabanza de la lentitud, Alianza, 2016, pp. 70-71)

Llegamos los últimos. Aun así nos ha entrado el fervor o el entusiasmo por la transparencia, como reconoce Innerarity. En este caso, por ser los primeros.  Veamos algunas expresiones de mentira, sea piadosa, noble o directa, de la transparencia. En verdad, son más bien trampas en el solitario.Read More »

“Transparencia y derecho de acceso a la información pública”, vídeo de la conferència-presentació de José Luis Piñar Mañas

El passat 20 d’abril va tenir lloc a la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona la conferència de presentació del número 49 de la Revista catalana de dret públic «Transparencia y derecho de acceso a la información pública. Algunas reflexiones en torno al derecho de acceso en la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno»  a càrrec del professor José Luis Piñar Mañas, catedràtic de dret administratiu a la Universidad CEU San Pablo i autor d’un estudi amb el mateix títol al número 49 de la Revista. L’acte va comptar amb la presència de la directora de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, Montserrat de Vehí,  que va presentar l’acte i de la Dra. Belén Noguera, secretària de la revista que va fer un breu resum dels continguts del número 49 i de la trajectòria del ponent.

Podeu veure el vídeo de l’acte aquí.