La bona legislació. Un debat d’actualitat – María Jesús Montoro

El 24 de maig de 2013, en la històrica ciutat d’Speyer, va tenir lloc l’11è Seminari organitzat per l’Institut Alemany d’Investigació per a l’Administració Pública (Universitat d’Speyer) i l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.

Com ha estat habitual en els darrers vint-i-cinc anys, el motiu del Seminari ha tendit a fer una reflexió conjunta sobre temes referents a l’Administració pública que interessa observar des de diferents ordenaments.

És cert que en els darrers anys la reflexió comuna ha posat l’accent en les modulacions i canvis que l’organització i funcionament de les administracions públiques han originat en les diferents normatives de la Unió Europea. Mostra de tot això va ser el Seminari que va tenir lloc a Barcelona la tardor de 2011 i que portava per títol “Les Administracions en perspectiva europea”. Editat ja per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, conté cada una de les ponències en la seva llengua original; en l’actualitat, la seva versió electrònica, traduïda a l’efecte de fer l’obra més accessible, ha estat ja publicada al web de l’Escola.

L’objecte sobre el qual es va centrar el Seminari a la Universitat d’Speyer era el de “La bona Administració”. El propòsit dels coordinadors científics, professors K. P. Sommermann i M. J. Montoro Chiner, va ser, des del començament, distribuir per igual el temps per a les ponències i per al col·loqui sobre el seu contingut. Afortunadament, la disciplina de tots els ponents va permetre, fins i tot, que el temps dedicat al col·loqui superés el temps dedicat a les intervencions, circumstància aquesta que resulta habitual i generalitzada en el món universitari alemany, però que costa molt més d’assolir des de la nostra perspectiva universitària.

L’enfocament de cada un dels temes es va abordar per un ponent seleccionat per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya i un altre ponent, per part de l’Institut Alemany d’Investigació per a l’Administració Pública. Cal destacar que aquesta perspectiva dual va permetre posar de rellevància problemes comuns i, alhora, solucions similars o radicalment diferents.

La reflexió al voltant de l’objectiu de la bona legislació, enfocada cap als efectes de la “perversa legislació” i les seves repercussions en els diferents sectors, va posar de manifest com la transposició del dret europeu, tant per l’Estat com per les comunitats autònomes, la disparitat de criteris que regeixen l’organització de les administracions públiques, l’absència de criteris econòmics per a les normes que, durant els darrers anys ha portat en la superposició d’estructures organitzatives, a la disminució de les garanties dels particulars no desitjades expressament pel legislador, sinó sorgides de la quantitat de normes interposades, i ha desembocat en una tipologia d’administracions, ens, entitats, etc. del sector públic, insusceptibles de ser governades.

Institucions com el Consell de Control de Normes a Alemanya són sempre desitjables.

La legislació d’emergència per a pal·liar els efectes de la crisi econòmica, no està fent sinó entelar encara més el panorama descrit per culpa, amb caràcter general, de la falta d’avaluació necessària, concreta i econòmica, de les seves repercussions en l’ordenament i en els diferents sectors.

El programa del Seminari va ser el següent:

Introducció

Prof. Dr. Jan Ziekow

Director de l’Institut Alemany d’Investigació per a l’Administració Pública.

Sra. Montserrat de Vehí Torra

Directora de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya

L’objectiu distant de la bona legislació. Una reflexió al voltant de diversos sectors

Prof. Dra. María Jesús Montoro Chiner

Catedràtica de dret administratiu, Universitat de Barcelona

Estat i perspectives de l’avaluació de l’impacte de la legislació

Prof. Dr. Jan Ziekow

Catedràtic de dret públic, en particular dret administratiu general i especial, director de l’Institut per a l’Avaluació de l’Impacte de la Legislació.

La legislació sobre la crisi i l’impacte de la seva qualitat en els drets fonamentals

Prof. Dr. Marc Carrillo

Catedràtic de dret constitucional, Universitat Pompeu Fabra (Barcelona).

La bona legislació en els contractes del sector públic: una necessitat inajornable

Prof. Dra. Belén Noguera de la Muela

Acreditada catedràtica de dret administratiu, Universitat de Barcelona.

El paper del Consell Nacional Alemany de Control de Normes en la millora de la legislació

Prof. Dra. Gisela Färber

Catedràtica de ciències polítiques econòmiques, en particular, teoria general de l’economia política i hisenda pública, exmembre del Consell Nacional de Control de Normes.

Què deu el legislador: només una llei efectiva o també un bon procediment legislatiu?

Prof. Dr. Detlef Merten

Catedràtic de dret públic, en particular dret administratiu econòmic i dret social.

Bones pràctiques i codis de conducta. Substitutius de la legislació?

Prof. Dr. Josep Ramón Fuentes i Gasó

Professor titular de dret administratiu, Universitat Rovira i Virgili (Tarragona).

Pluralitat i interacció de sistemes de reglamentació

Prof. Dr. Hermann Hill

Catedràtic de ciència administrativa i dret públic.

Clausura

Prof. Dr. h.c. Karl-Peter Sommermann

Catedràtic de dret públic, teoria de l’estat i dret comparat.

María Jesús Montoro Chiner

Catedràtica de dret administratiu, Universitat de Barcelona

——————————————-

La buena legislación. Un debate de actualidad

El 24 de mayo de 2013, en la histórica ciudad de Speyer, tuvo lugar el 11º Seminario organizado por el Instituto Alemán de Investigación para la Administración Pública (Universidad de Speyer) y l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.

Como ha sido habitual en los últimos veinticinco años, el motivo del Seminario ha tendido a realizar una reflexión conjunta sobre temas referentes a la Administración pública que interesa observar desde diferentes ordenamientos.

Es cierto que en los últimos años la reflexión común ha puesto el acento en las modulaciones y cambios que sobre la organización y funcionamiento de las administraciones públicas han originado las diferentes normativas de la Unión Europea. Muestra de ello fue el Seminario que tuvo lugar en Barcelona en otoño de 2011 y que llevaba por título “Las Administraciones en perspectiva europea”. Editado ya por l’Escola d’Administració Pública, contiene cada una de las ponencias en su lengua original; en la actualidad, su versión electrónica, traducida al efecto de hacer la obra más accesible, está ya publicada en la web de l’Escola.

El objeto sobre el que se centró el Seminario en la Universidad de Speyer era el de “La buena Administración”. El propósito de los coordinadores científicos, profesores K. P. Sommermann y M. J. Montoro Chiner fue, desde el principio, distribuir por igual el tiempo para las ponencias y para el coloquio sobre su contenido. Afortunadamente, la disciplina de todos los ponentes permitió, incluso, que el tiempo dedicado al coloquio superara al tiempo dedicado a las intervenciones, circunstancia ésta que resulta común y generalizada en el mundo universitario germano, pero que cuesta mucho más de alcanzar desde nuestra perspectiva universitaria.

El enfoque de cada uno de los temas se abordó por un ponente seleccionado por la Escola d’Administració Pública de Catalunya y otro ponente, por parte del Instituto Alemán de Investigación para la Administración Pública. Vale la pena destacar que esa perspectiva dual permitió poner de relevancia problemas comunes y, a la vez, soluciones semejantes o radicalmente distintas.

La reflexión entorno al objetivo de la buena legislación, enfocada hacia los efectos de la “perversa legislación” y sus repercusiones en los distintos sectores, puso de manifiesto cómo la transposición del derecho europeo, tanto por el Estado como por las comunidades autónomas, la disparidad de criterios que rigen la organización de las administraciones públicas, la ausencia de criterios económicos en las normas durante los últimos años ha llevado a la superposición de estructuras organizativas, y a la disminución de las garantías de los particulares no queridas expresamente por el legislador, sino surgidas de la cantidad de normas interpuestas, y ha desembocado en una tipología de administraciones, entes, entidades, etc. del sector público, insusceptibles de ser gobernadas.

Instituciones como el Consejo de Control de Normas en Alemania son a todas luces deseables.

La legislación de emergencia para paliar los efectos de la crisis económica no está haciendo sino empañar aún más el panorama descrito debido, con carácter general, a la falta de evaluación necesaria, concreta y económica, de sus repercusiones en el ordenamiento y en los distintos sectores.

El programa del Seminario fue el siguiente:

Introducción

Prof. Dr. Jan Ziekow

Director del Instituto Alemán de Investigación para la Administración Pública.

Sra. Montserrat de Vehí Torra

Directora de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.

El objetivo distante de la buena legislación. Una reflexión en torno a varios sectores

Prof. Dra. María Jesús Montoro Chiner

Catedràtica de derecho administrativo, Universitat de Barcelona

Estado y perspectivas de la evaluación del impacto de la legislación

Prof. Dr. Jan Ziekow

Catedrático de derecho público, en particular, derecho administrativo general y especial, director del Instituto para la Evaluación del Impacto de la Legislación.

La legislación sobre la crisis y el impacto de su calidad en los derechos fundamentales

Prof. Dr. Marc Carrillo

Catedrático de derecho constitucional, Universidad Pompeu Fabra (Barcelona).

La buena legislación en los contratos del sector público: una necesidad inaplazable

Prof. Dra. Belén Noguera de la Muela

Acreditada catedrática de derecho administrativo, Universidad de Barcelona.

El papel del Consejo Nacional alemán de Control de Normas en la mejora de la legislación

Prof. Dra. Gisela Färber

Catedrática de ciencias políticas económicas, en particular teoría general de la economía política y hacienda pública, exmiembro del Consejo Nacional de Control de Normas.

¿Qué debe el legislador: sólo una ley efectiva o también un buen procedimiento legislativo?

Prof. Dr. Detlef Merten

Catedrático en derecho público, en particular, derecho administrativo económico y derecho social.

Buenas prácticas y códigos de conducta. ¿Substitutivos de la legislación?

Prof. Dr. Josep Ramón Fuentes i Gasó

Profesor titular de derecho administrativo, Universidad Rovira i Virgili (Tarragona).

Pluralidad e interacción de sistemas de reglamentación

Prof. Dr. Hermann Hill

Catedrático de ciencia administrativa y derecho público.

Clausura

Prof. Dr. h.c. Karl-Peter Sommermann

Catedrático de derecho público, teoría del estado y derecho comparado.

María Jesús Montoro Chiner

Catedràtica de dret administratiu, Universitat de Barcelona

Deixa un comentari