Un any i 100 entrades del blog de la Revista catalana de dret públic [CAT] [ES] [EN]

El blog de la Revista catalana de dret públic compleix un any i arriba a les cent entrades o apunts. És un bon moment per recordar el que ha estat fins ara el nostre blog i apuntar els reptes que ens marquem d’ara endavant.

Al llarg del 2013 hem informat als nostres lectors dels esdeveniments més rellevants en el camp del dret públic d’aquí i de fora, adoptant una perspectiva global, que avui ens sembla ineludible, amb comentaris sobre lleis aprovades, sentències emeses, recensions de llibres publicats i crònica d’actes científics celebrats a casa nostra. També hem participat en alguns dels debats més significatius que s’han produït en el dret constitucional, administratiu, financer, europeu i internacional. Hem volgut donar una especial rellevància a esdeveniments polítics que han succeït fora del nostre país, amb un enfocament que prioritzés llurs implicacions constitucionals. Quan repassem els temes tractats es veu l’abast de l’esforç: hem recordat personalitats que ens han deixat o professors d’universitats catalanes que s’han jubilat, hem ofert als nous doctors d’aquestes universitats un espai per comentar llurs tesis, hem analitzat fets d’actualitat jurídica. S’ha escrit sobre la sanitat pública, les lleis electorals, la transparència i la participació ciutadana, la llengua, l’educació, les universitats, les reformes institucionals, les costes, la política d’aigua i l’energètica, la integració europea, els drets dels consumidors, etc.

Sobretot, hem volgut ajudar a fixar l’atenció en les activitats i contribucions científiques que es fan i no sempre són notícia. I, en fer-ho, hem comprovat com a casa nostra se’n duen a terme moltes. Cada cop hi ha més professors i investigadors que fan servir aquest tipus d’eina de comunicació per a donar a conèixer llurs activitats i recerques. També hem observat el servei que fa el blog a estudiants, professionals del dret i la societat en general, que no sol trobar en altres mitjans més convencionals aquest tipus d’informació.

Hem convidat juristes de diferents universitats i centres de recerca catalans, espanyols i de l’estranger. Altres autors ens han fet arribar les seves contribucions motu proprio. A tots ells volem agrair-los la col·laboració desinteressada. Només hem demanat un esforç per presentar a un públic ampli els assumptes tractats d’una manera al més ràpid i àgil possible, sense minva del rigor científic propi d’un blog de les característiques del nostre: vinculat a una revista de dret públic, acreditada i cada vegada més ben posicionada en els rànquings de revistes científiques, i que pertany a una institució pública. No és, per tant, un blog d’autor o d’opinions personals. També volem expressar el nostre agraïment als lectors, cada cop més nombrosos, que s’han anat habituant a obrir, normalment un parell de cops per setmana, el blog i llegir-ne les darreres entrades. Res del que hem fet s’hagués dut a terme sense la diligent gestió realitzada pel personal de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya. A ells l’agraïment més sentit del Consell de Redacció.

Tot plegat amb 210 subscriptors al blog, 10.914 visitants, 14.574 visites, de les quals un 15% són visites internacionals. i 25.442 lectures d’articles. Trobareu algunes estadístiques il·lustratives del creixement experimentat en l’apartat de Novetats del blog. Ens han referenciat a webs, blogs, repositoris especialitzats, diaris digitals i publicacions temàtiques. Tot això evidencia com ens estem posicionant de manera sòlida en aquest món relativament nou al nostre país de les publicacions electròniques i cada cop els nostres articles són més seguits i citats aquí i a fora.

Quan vam obrir el blog teníem la convicció que la veritable batalla d’una revista de dret públic avui no és només continuar editant una publicació periòdica estàtica sinó oferir diferents eines i serveis als lectors al llarg de tot l’any. A més de la publicació digital en obert de dos números anuals (el darrer, el núm. 47, el desembre 2013) i la plena disponibilitat de tots els històrics de la revista, hem començat a organitzar presentacions públiques dels números publicats (com vam fer amb el núm. 46 amb un debat científic sobre l’impacte de la crisi en el dret públic que es pot trobar penjat al web). En aquest context cal situar aquest blog.

La nostra intenció és seguir avançant en el projecte començat fa ara un any i que s’acaba de resumir. Hi ha molt camí per recórrer i ens esperona fer les coses encara millor. Pretenem sumar veus plurals d’autors que vulguin aportar llurs reflexions a qüestions jurídiques d’actualitat; i volem estar més atents al que passa aquí i a fora per donar-ne informació de qualitat i oferir criteris que ajudin a crear una opinió més lliure, com correspon a una societat oberta.

Josep M. Castellà Andreu

Director

Belén Noguera de la Muela

Secretària

————————————————

Un año y 100 entradas del blog de la Revista catalana de dret públic

El blog de la Revista catalana de dret públic cumple un año y llega a las cien entradas o posts Es un buen momento para recordar lo que ha sido hasta ahora nuestro blog y apuntar los retos que nos proponemos de ahora en adelante.

A lo largo del 2013 hemos informado a nuestros lectores de los acontecimientos más relevantes en el campo del derecho público de aquí y de fuera, adoptando una perspectiva global, que hoy nos parece ineludible, con comentarios sobre leyes aprobadas, sentencias emitidas, recensiones de libros publicados y crónica de actos científicos celebrados en nuestro país. También hemos participado en algunos de los debates más significativos que se han producido en el derecho constitucional, administrativo, financiero, europeo e internacional. Hemos querido dar una especial relevancia a acontecimientos políticos que se han producido fuera de nuestro país, con un enfoque que priorizase sus implicaciones constitucionales. Cuando repasamos los temas tratados, vemos el alcance del esfuerzo: hemos recordado a personalidades que nos han dejado o a profesores de universidades catalanas que se han jubilado, hemos ofrecido a los nuevos doctores de estas universidades un espacio para comentar sus tesis, hemos analizado hechos de actualidad jurídica. Se ha escrito sobre sanidad pública, leyes electorales, transparencia y participación ciudadana, lengua, educación, universidades, reformas institucionales, costas, política de agua y energética, integración europea, derechos de los consumidores, etc.

Sobre todo hemos querido ayudar a fijar la atención en las actividades y contribuciones científicas que se hacen y no siempre son noticia. Y, al hacerlo, hemos comprobado como en nuestro país se llevan a cabo una gran cantidad de ellas. Cada vez hay más profesores e investigadores que utilizan este tipo de herramienta de comunicación para dar a conocer sus actividades e investigaciones. También hemos observado lo útil que resulta el blog para estudiantes, profesionales del derecho y la sociedad en general, que no suele encontrar en otros medios más convencionales este tipo de información.

Hemos invitado a participar a juristas de diferentes universidades y centros de investigación catalanes, españoles y del extranjero y otros autores nos han hecho llegar sus contribuciones motu proprio. A todos ellos queremos agradecer la colaboración desinteresada. Sólo hemos pedido un esfuerzo por presentar los asuntos tratados a un público amplio lo más rápido y ágil posible, sin merma del rigor científico propio de un blog de las características del nuestro: vinculado a una revista de derecho público, acreditada y cada vez mejor posicionada en los rankings de revistas científicas, y que pertenece a una institución pública. No es, por lo tanto, un blog de autor. También queremos hacer llegar nuestro agradecimiento a los cada vez más numerosos lectores que se han ido habituando a abrir, normalmente un par de veces por semana, el blog y leer las últimas entradas. Nada de lo que hemos hecho se hubiera llevado a cabo sin la diligente gestión realizada por el personal de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya. A ellos el agradecimiento más sentido del Consejo de Redacción.

Todo ello con 210 suscriptores, 10.914 visitantes, 14.574 visitas, de las cuales un 15% son visitas internacionales y 25.442 lecturas de artículos. Encontrarán algunas estadísticas ilustrativas del crecimiento experimentado en el apartado de Novedades del blog. Nos han referenciado en webs, blogs, repositorios especializados, diarios digitales y publicaciones temáticas. Todo ello evidencia como nos estamos posicionando de manera sólida en este mundo relativamente nuevo en nuestro país de las publicaciones electrónicas y cada vez nuestros artículos son más seguidos y citados aquí y fuera de aquí.

Cuando abrimos el blog teníamos la convicción de que la verdadera batalla de una revista de derecho público, hoy, no es sólo continuar editando una publicación periódica estática sino ofrecer diferentes herramientas y servicios a los lectores a lo largo de todo el año. Además de la publicación digital en abierto de dos números anuales (el último, el núm. 47, en diciembre de 2013) y la plena disponibilidad de todos los históricos de la revista, hemos empezado a organizar presentaciones públicas de los números publicados (como hicimos con el nº. 46 con un debate científico sobre el impacto de la crisis en el derecho público que se puede encontrar colgado en la web). En este contexto hay que situar este blog.

Nuestra intención es seguir avanzando en el proyecto empezado hace ahora un año y que se acaba de resumir. Hay mucho camino por recorrer y estamos motivados para hacer las cosas aún mejor. Pretendemos sumar voces plurales de autores que quieran aportar sus reflexiones a cuestiones jurídicas de actualidad; y queremos estar más atentos a lo que pasa aquí y fuera de aquí para dar información de calidad y ofrecer criterios que ayuden a crear una opinión más libre, como corresponde a una sociedad abierta.

Josep M. Castellà Andreu

Director

Belén Noguera de la Muela

Secretaria

———————————-

One year on and 100 posts for the blog of the Revista catalana de dret públic

The blog of the Revista catalana de dret públic has been going for a year now and has reached a hundred posts. It is a good moment to look back at the life of the blog to date and to outline the challenges we now set out.

Throughout 2013 we have offered our readers news on the most relevant events in the field of public law, both at home and further afield, adopting a global perspective that we deem inevitable today, including comments on laws passed, judgements passed, book reviews and accounts of scientific events that have taken place in our country. We have also participated in some of the most relevant debates that have taken place in the fields of constitutional, administrative, financial, European and international law. We have intended to highlight political events abroad, focusing primarily on their constitutional implications. Looking back at the subjects dealt with, we can see the scope of the effort: we have remembered personalities that have left us or University professors that have retired, we have offered new PhDs from these universities a space to comment upon their dissertations, we have analysed current legal events. We have published posts on public health, electoral laws, transparency and civic participation, language universities, institutional reforms, coasts, water and energy policies, European integration, consumer rights, etc.

Above all, our intention has been to help focus the attention on the scientific activities and contributions that take place and that are not always news. In doing so, we have noted that our country gives rise to many. More and more professors and researchers use this means of communication to make their activities and research known. Likewise, we have seen how useful the blog is to students, law professionals and society in general, who do not generally find this kind of information in more conventional media.

We have invited jurists from different Catalan, Spanish and foreign universities and research institutes to take part, and other authors have sent in their contributions on their own initiative. We would like to thank all of them for their disinterested collaboration. All we have asked for from collaborators is an effort to be able to present the subjects to a wide audience as quickly and promptly as possible without lessening the scientific accuracy to be expected from a blog of our characteristics: stemming from a journal of public law, well accredited and increasingly well positioned in the rankings for scientific journals, and belonging to a public institution. As a result it is not an auteur blog. We would also like to thank the blog’s ever-growing readership that has got into the habit of visiting the blog, normally twice a week, and read the latest posts. What we have achieved has only been possible thanks to the diligent management of the staff at the Escola d’Administració Pública de Catalunya. To them the most sincere thanks from the Editorial Board.

All of this with 210 subscribers to the blog, 10,914 visitors, 14,574 visits, of which 15% are international ones, and 25,442 articles read. You will find some illustrative statistics on the growth experienced by the blog in the News section. We have been referenced by webs, blogs, specialized repositories, online newspapers and thematic publications. All of this bears witness to our solid positioning in this relatively new world, to our country, of electronic publications and of how our articles are more and more widely followed and cited home and away.

When we set up the blog we had the firm conviction that the true battle for a journal of public law nowadays was not only to continue to edit a static periodical publication, but to offer different tools and services to the readers throughout the year. Apart from the open digital publication of two issues a year (the latest, issue num. 47, december 2013) and complete availability of all of the journal’s previous issues we have started to organize public presentations of the issues published (as we did with issue num. 46 when we debated the impact of the recession on public law and which can be found online). In this context we must place this blog.

Our intention is to carry on advancing with the project that we set up a year ago now and that we have summed up here. There is a long way to go ahead of us and we are motivated to make things even better. Our intention is to gather plural voices of authors who want to contribute with their thoughts on current legal aspects; and we wish to be more aware of what goes on here and abroad in order to offer quality information and offer criteria to help form a more free opinion as befits an open society.

Josep M. Castellà Andreu

Editor

Belén Noguera de la Muela

Editor assistant

Deixa un comentari