Publicat el número 50 de la Revista catalana de dret públic

Amb aquest número la RCDP compleix una trajectòria de 30 anys, marcada per la voluntat de ser referents en els àmbits d’estudi de què tracta la revista: el dret públic en totes les seves disciplines i àmbits (autonòmic, estatal, europeu i internacional).

La consolidació de la RCDP com a publicació científica de referència s’ha vist avalada per la inclusió en nombroses bases de dades nacionals i internacionals i l’obtenció, el juliol de 2014, del segell de qualitat de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (Fecyt), en reconeixement al grau d’excel·lència de la seva qualitat científica i editorial. Gràcies a aquests reconeixements i a la digitalització total de la revista, el 2012, no ha deixat d’augmentar el nombre de lectors i l’interès dels autors per publicar-hi.

El número que ara es publica inclou 11 articles de temes diversos que configuren un sumari variat que repassa les diferents disciplines del dret públic i que, a més de les aportacions espontànies habituals, inclou articles de destacats especialistes que han estat convidats a participar en aquest número commemoratiu.

Publicado el número 50 de la Revista catalana de dret públic

Con este número la RCDP cumple una trayectoria de 30 años, marcada por la voluntad de ser referentes en los ámbitos de estudio de que trata la revista: el derecho público en todas sus disciplinas y ámbitos (autonómico, estatal, europeo e internacional).

La consolidación de la RCDP como publicación científica de referencia se ha visto avalada por la inclusión en numerosas bases de datos nacionales e internacionales y la obtención en julio de 2014 del sello de calidad de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (Fecyt), en reconocimiento al grado de excelencia de su calidad científica y editorial. Gracias a estos reconocimientos, y a la digitalización total de la revista en el 2012, no ha dejado de aumentar el número de lectores y el interés de los autores por publicar en la revista.

El número que ahora se publica incluye 11 artículos de temas diversos que configuran un sumario variado que repasa las diferentes disciplinas del derecho público y que, además de las habituales aportaciones espontáneas, incluye artículos de destacados especialistas que han sido invitados a participar en este número conmemorativo.

Published issue number 50 of the Revista catalana de dret públic (Catalan Journal of Public Law)

This issue of the RCDP marks the journal’s 30 year history and its pursuit to become a reference in its fields of study: public law in all its disciplines and scopes (Catalan, Spanish, European and international).

The consolidation of the journal as a leading scientific publication is endorsed by the inclusion of the journal in many national and international indexes and the granting in July 2014 of the Quality Seal awarded by the Fundación Española para la Ciència y la Tecnología (FECYT) in recognition of its outstanding editorial and scientific quality. Thanks to this recognition, and the switch to digital format in 2012, the readership of the RCDP has continued to grow, as has authors’ interest in being published there.

This issue includes 11 articles on different subjects and makes up a varied issue, dealing with the different disciplines that shape public law. Apart from the usual spontaneous contributions, the issue includes articles by renowned specialists who have been invited to participate in this commemorative issue.

Deixa un comentari