L’AOC, ajudant a la transformació digital de les administracions públiques – Marta Arderiu i Vicky Millan

El pas del món del paper cap al món digital ha estat i és, per a les administracions públiques i també per a les organitzacions privades, un repte present en tots els discursos, però ha estat endegat i encara menys assolit per molt pocs. La Llei 11/2007, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, va impactar ben poc en els treballadors públics i en els càrrecs electes. L’excusa del “sempre que ho permetin les seves disponibilitats pressupostàries” de la seva disposició final tercera, va ser agafada al peu de la lletra per la gran majoria de les organitzacions per tal de no haver de canviar les formes de treballar internament i de relacionar-se amb el ciutadà.

És a partir de la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i la Llei 40 /2015, de règim jurídic del sector públic, que s’obre la gran oportunitat per als qui realment tenim ganes de millorar el sistema públic i, en el nostre cas, el de les administracions públiques catalanes. Però el temps i els repetits fracassos ens han demostrat que no es canvien les inèrcies de treball només aplicant tecnologia als antics vicis, sinó que la transformació real comporta uns canvis d’hàbits basant-se amb una nova metodologia de treball.

Des de l’AOC, i en complicitat amb diputacions catalanes, ja hem transformat 150 organitzacions municipals, amb el mètode de treball eSET, i 1.500 treballadors públics. Valorem en més de 7 milions d’euros els estalvis que repercuteixen en aquests ajuntaments canviats, i uns 360.000 ciutadans ja se’n beneficien. Es tracta d’un model comú de treball que permet als ens compartir metodologia i recursos, i els ajuda a optimitzar les TIC, rendibilitzar costos i millorar els serveis als seus ciutadans. Té vocació d’esdevenir un estàndard al territori.

Apoderem el treballador públic com a agent del canvi, dotant-lo d’uns nous hàbits de treball, de recursos per ser més eficients en les seves tasques diàries i d’unes capacitats per enfortir el seu potencial i ser un dels agents que impulsin i mantinguin aquesta transformació digital. I també impulsem la digitalització i la transversalitat en l’organització mitjançant la digitalització integral dels processos de l’ens, impulsant un canvi d’hàbits sota un model de treball normalitzat i transversal i l’estructuració de la informació sota criteris objectius, homogenis i compartits per tothom.

En el marc de l’entrada en vigor de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP), per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, i l’obligació d’aplicar els processos electrònics en els procediments de contractació pública, les administracions públiques han hagut d’abordar un pas més cap a l’Administració electrònica.

Per afrontar adequadament el canvi que suposa l’ús dels mitjans electrònics en aquest àmbit, l’AOC posa a disposició dels ens del món local i les universitats diverses solucions (desenvolupades per la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva conjuntament amb l’Àrea TIC del Departament de la Vicepresidència, Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya) amb les quals poden complir la normativa aplicable:

Plataforma de serveis de contractació pública (PSCP): és d’una banda, una eina de gestió per al manteniment i la difusió a través d’internet de les dades de licitacions, adjudicacions, formalitzacions i tota aquella informació relativa a la publicitat de l’expedient de contractació que es consideri rellevant o hagi d’estar publicada per requisit de la normativa; i de l’altra, és el portal de contractació pública d’accés ciutadà. És també una eina des de la qual es gestiona la licitació electrònica, mitjançant les funcionalitats de presentació telemàtica d’ofertes i el Sobre digital 2.0. La publicació d’anuncis, informació i resultats produeix efectes jurídics quan es troba en el perfil del contractant allotjat. A més, està sindicada amb la Plataforma de contractació del sector públic de l’Estat, de manera que la informació publicada a la PSCP es publica també a la plataforma estatal i viceversa. Com a mostra de la transformació digital d’aquest procediment, es pot destacar que durant l’any 2018 més de 200 ens locals i universitaris han sol·licitat a l’AOC aquest servei per sumar-se als més de 1.200 que ja el tenien implantat sota el nostre àmbit.

Presentació telemàtica d’ofertes: es tracta d’una funcionalitat integrada a la PSCP que permet la presentació d’ofertes no xifrades. S’adapta a procediments que no requereixen l’ensobrat de les ofertes (per exemple, contractes menors, negociats sense publicitat, derivats d’acord marc i altres procediments segons instruccions internes i oberts amb tramitació simplificada abreujada).

Sobre digital 2.0: és la solució per a la licitació electrònica, dissenyada per a la presentació telemàtica de proposicions ensobrades en els procediments oberts, que l’AOC va implantar als seus àmbits d’aplicació dels serveis de contractació coincidint amb l’entrada en vigor de la LCSP. En aquest cas, el licitador xifra la seva proposició i la presenta a l’òrgan de contractació amb garanties de disponibilitat, integritat i confidencialitat de l’oferta presentada. La seva implantació ha estat un èxit d’ús amb més de 7.500 ofertes presentades per part dels licitadors del món local i les universitats, durant l’any passat.

Registre públic de contractes (RPC): a través d’aquesta eina els ens comuniquen les dades i els documents relatius als contractes públics que ja han estat adjudicats, inclosos els de quantia igual o superior a 5.000 euros (3.000 euros, per a les universitats), així com les eventuals modificacions, pròrrogues, variacions de terminis o preus, els imports finals i la seva extinció. A més, facilita la tramesa a la Sindicatura de Comptes de la informació que té registrada i l’accés a la documentació dipositada. La Junta Consultiva de Contractació Administrativa s’encarrega de trametre aquesta informació al Registro de contratos del sector público.

 

e-Subhasta: és un procés repetitiu per adjudicar contractes que compta amb un dispositiu electrònic d’avaluació automàtica. S’hi pot recórrer per a qualsevol procediment de contractació en el qual resulti adient, de conformitat amb la normativa de contractació pública.

Mitjançant la integració amb aquestes eines de contractació, altres serveis de l’AOC faciliten aquest procés de canvi:

e-NOTUM: per enviar notificacions i comunicacions electròniques relatives als expedients de contractació. Aquesta funcionalitat està activa des de la PSCP per a tots els ens locals i les universitats que estiguin donats d’alta al servei.

 

MUX: component de registre de l’AOC que s’integra amb la PSCP i les seves funcionalitats de presentació de proposicions per permetre el registre electrònic tant d’entrada de les ofertes com de sortida de les notificacions, en l’àmbit local i universitari.

 

Validador: és la plataforma de serveis d’identificació i signatura, per a la validació de signatures i l’obtenció del segell de temps per al procés de certificació de la publicació d’informació.

 

Gestor d’identitats d’EACAT: plataforma a través de la qual s’accedeix a l’eina de gestió de la PSCP, el Sobre digital i el RPC.

 

Desa’l: permet la gestió de documents i expedients electrònics durant el període de tramitació d’aquests, mentre romanen oberts i fins al seu tancament, moment en què han de ser transferits a l’arxiu digital definitiu (integrada amb el Registre Públic de Contractes).

 

iArxiu: aquesta plataforma permet arxivar documents electrònics, per a l’arxivament i la conservació de les publicacions realitzades a la PSCP.

 

T-CAT: permet, als treballadors de l’Administració pública amb certificat de signatura electrònica reconeguda, accedir als serveis de contractació.

 

Marta Arderiu
Subdirectora de Tecnologia i Serveis del Consorci Administració Oberta de Catalunya (Consorci AOC)

 

Vicky Millán
Responsable del Servei d’eContractació del Consorci Administració Oberta de Catalunya (Consorci AOC)

 

Referències:

Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques

Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic

La metodologia de treball eSET

Portal de suport d’eContractació

Eina sobre digital (vídeo)

Una resposta a “L’AOC, ajudant a la transformació digital de les administracions públiques – Marta Arderiu i Vicky Millan

Deixa un comentari