Per Sant Jordi, un tast de dret públic – Biblioteca de l’EAPC

Biblioteca de l'EAPCAmb motiu de la Diada de Sant Jordi, que enguany el sector del llibre i el Gremi de Floristes han proposat traslladar al 23 de juliol per evitar els efectes de la COVID-19, el blog de l’RCDP vol compartir amb els seus lectors publicacions destacades i novetats editorials sobre temes tractats a la Revista Catalana de Dret Públic. Algunes són consultables a la biblioteca de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, actualment tancada al públic a conseqüència de l’estat d’alarma tot i que continua oferint serveis en línia.

Les obres estan classificades alfabèticament per autors i inclouen àmbits com el procediment administratiu, el bon govern, les ordenances municipals, les polítiques públiques, la transparència, la protecció de dades, l’urbanisme, la funció pública, la ciència política o la intel·ligència artificial. En tots els casos us oferim una breu ressenya i l’enllaç al sumari corresponent. Bona lectura i llarga vida a Sant Jordi!

Portada El silencio administrativo: análisis constitucional y administrativoArzoz Santisteban, Xabier. (2019). El silencio administrativo: análisis constitucional y administrativo. L’Hospitalet de Llobregat: Wolters Kluwer, Bosch.
Estudi sobre la regulació vigent del silenci administratiu que amplia la perspectiva d’anàlisi tradicional, ja que no tant sols es considera el dret administratiu, sinó també el dret constitucional i el dret de la Unió Europea, així com la seves respectives jurisprudències. També analitza l’evolució legislativa de la institució del silenci administratiu i les interaccions mútues entre legislació i jurisprudència, tant contenciosa com constitucional

Sumari

 

Guía práctica de compliance en el sector públicoCampos Acuña, Concepción (dir.). (2020). Guía práctica de compliance en el sector público. Las Rozas (Madrid): Wolters Kluver.
Manual que adopta la forma de guia pràctica i que pretén dotar els diferents operadors, tant públics com privats, d’un toolkit, això és, una capsa d’eines que els permeti implementar la funció de compliance en la seva respectiva organització amb la finalitat d’aconseguir la millora de la gestió pública i la qualitat dels serveis. Aquesta obra es divideix en tres blocs diferenciats: el primer analitza les bases per a la translació dels programes de compliance des del sector privat al sector públic; el segon fa referència a l’aplicació pràctica del compliance en els principals àmbits de la gestió pública, i el tercer parla de les conseqüències del seu incompliment.

Sumari

 

Portada El procediment d’elaboració de les ordenances locals a la llum de la millora de la regulacióFernández Ferrarons, Mònica. (2020). El procediment d’elaboració de les ordenances locals a la llum de la millora de la regulació. Barcelona: Atelier.
Estudi del procediment d’elaboració de les ordenances locals i la seva adaptació als nous estàndards de millora de la regulació que pren com a referència la implementació d’aquestes polítiques dins les instàncies de poder superiors. Aquesta obra insta a modificar la regulació prevista a l’LBRL per a elaboració de les ordenances locals amb l’objectiu d’actualitzar el vell esquema procedimental a les línies de millora de la qualitat normativa. L’estudi no es focalitza solament en el procés de creació de la norma, sinó que abraça altres elements del cicle normatiu, des de la planificació fins a la revisió posterior de la norma.

Sumari

 

Portada El derecho local tras la "racionalización"

García Rubio, Fernando. (2020). El derecho local tras la “racionalización”. Valencia: Tirant lo Blanch.
Estudi que aborda les repercussions que sobre el dret local han tingut les modificacions legislatives i la interpretació que sobre aquestes ha fet el Tribunal Constitucional en els darrers anys. Analitza la incidència d’aquestes modificacions en aspectes com el principi d’estabilitat pressupostària, les competències, la defensa de les entitats locals, la de les entitats supramunicipals, la situació dels regidors no adscrits o l’activitat contractual de les entitats locals.

Sumari

 

Portada Canvi d'època i de polítiques públiques a CatalunyaGomà, Ricard, i Subirats, Joan (coords.). (2019). Canvi d’època i de polítiques públiques a Catalunya. Barcelona: Galaxia Gutenberg.
Obra coral en la qual diferents autors presenten respostes diverses sobre els reptes i les transformacions en les polítiques públiques tenint en compte la complexitat, les incerteses, les vulnerabilitats, la creativitat, la participació ciutadana i l’internet. Reflexionen, en definitiva, sobre com establir un nova agenda de polítiques que permeti forjar les oportunitats col·lectives amb les quals perfilar el país del segle XXI: una Catalunya en mans de la gent, on la política i la vida es construeixin en comú.

Sumari

 

Portada La adaptación al nuevo marco de protección de datos tras el RGPD y la LOPDGDDLópez Calvo, José (coord.). (2019). La adaptación al nuevo marco de protección de datos tras el RGPD y la LOPDGDD. Las Rozas (Madrid): Wolters Kluwer, Bosch.
L’aplicació del Reglament europeu de protecció de dades des de maig de 2018 i l’aprovació i entrada en vigor de la Llei orgànica de protecció de dades i garantia de drets digitals el desembre de 2018 han suposat importants canvis en el marc jurídic d’aquesta matèria. En aquesta obra diversos especialistes en privacitat estudien els aspectes més rellevants d’aquesta nova normativa des d’una perspectiva jurídica i pràctica. S’hi inclouen també taules de concordances i comparatives entre el RGPD i la Llei de protecció de dades.

Sumari

 

Portada Transparencia y procedimiento administrativo: el derecho de acceso al expediente y su conexión con el derecho de acceso a información públicaMir Puigpelat, Oriol. (2019). Transparencia y procedimiento administrativo: el derecho de acceso al expediente y su conexión con el derecho de acceso a información pública. Cizur Menor (Navarra): Civitas Thomson Reuters.
Anàlisi de la possibilitat que la Llei de transparència (Llei 19/2013) ofereix a qualsevol ciutadà, i no només als interessats, de consultar la documentació dels diferents procediments administratius abans de la seva finalització. Es justifica la conveniència d’aquest accés a la informació pública i se n’examinen els límits específics. També s’estudia aquest dret des d’una perspectiva integrada de la normativa de transparència i del procediment administratiu comú, buscant resoldre molts dels interrogants que aquesta regulació planteja.

Sumari

Consulteu també un apunt recent a l’RCDP blog del mateix autor sobre la matèria.

 

Portada La lucha por el buen gobierno y el derecho a una buena administración mediante el estándar jurídico de diligencia debidaPonce Solé, Juli. (2019). La lucha por el buen gobierno y el derecho a una buena administración mediante el estándar jurídico de diligencia debida. Alcalá de Henares, Madrid: Universidad de Alcalá, Defensor del Pueblo.
Obra que cerca el desenvolupament conceptual del dret a una bona administració reconegut tant en la legislació espanyola com en la d’altres països. Amb aquest propòsit, analitza la jurisprudència internacional i espanyola que ha aplicat aquesta normativa, i proposa la creació d’un estàndard de conducta dels servidors públics basat en les obligacions jurídiques de bona administració existents i en les modificacions normatives necessàries.

Sumari

Consulteu també un apunt al blog de l’RCDP que ressenya aquesta publicació.

 

Portada Inteligencia artificial y administración pública: robots y humanos compartiendo el servicio público

Ramió, Carles. (2019). Inteligencia artificial y administración pública: robots y humanos compartiendo el servicio público. Madrid: Los Libros de la Catarata.
Estudi sobre com la tecnologia pot transformar l’Administració pública. D’una banda, tracta de determinar quins problemes i oportunitats sorgiran amb la implantació de les innovacions tecnològiques en el sector públic i, de l’altra, com aquests canvis requereixen una actitud que ajudi a superar les resiliències polítiques, sindicals i corporatives, i aposta de manera decidida per la intel·ligència artificial i la robotització. Vol provocar un debat que no sigui només tecnològic sinó fonamentalment polític i institucional. Carles Ramió va ser director de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya de 2007 a 2011.

Sumari

 

Portada Transparencia y participación para un gobierno abiertoSánchez de Diego Fernández de la Riva, Manuel, i Sierra Rodríguez, Javier (coords.). (2020). Transparencia y participación para un gobierno abierto. Las Rozas (Madrid): Wolters Kluver.
Recull de les contribucions de professionals i acadèmics estrangers i espanyols que pertanyen al dret constitucional i administratiu, la ciència política i l’Administració, i la comunicació i el periodisme, i que conceben els conceptes de transparència i participació com a conceptes clau de la nova societat i que desenvolupen una relació directa amb altres matèries afins, com la regulació dels lobbies, els mecanismes de prevenció de la corrupció, els whistleblowers, la contractació pública, així com els arxius i la gestió documental. Aquest llibre pretén, en definitiva, oferir una visió dels esforços realitzats i els que queden pendents per tal de continuar avançant cap a un govern obert.

Sumari

Portada Derecho de la función públicaSánchez Morón, Miguel. (2019). Derecho de la función pública. Madrid: Editorial Tecnos.
Manual que recull la normativa vigent sobre el règim general de la funció pública que actualment s’aplica també, en part, a altres empleats que no són funcionaris. S’explica l’evolució històrica d’aquest règim, així com els diferents aspectes que l’integren: tipus de funcionaris, accés a la funció pública, situacions administratives dels funcionaris i els seus drets i deures, règim disciplinari, etc. S‘inclou també una selecció de jurisprudència del Tribunal Constitucional, el Tribunal Suprem i els tribunals europeus que ajuden a la seva interpretació.

Sumari

 

Portada Derecho urbanístico de CataluñaTrayter, Joan Manuel. (2019). Derecho urbanístico de Cataluña. Barcelona: Atelier.
Actualització del manual de dret urbanístic nascut el 2009, en el qual s’inclouen les novetats en la matèria. Pel que fa estrictament a l’ordenament jurídic català, cal destacar la implementació de sentències dictades com a conseqüència de la disposició addicional vuitena de la Llei 16/2015, que va modificar la Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes adaptant el nostre ordenament de forma provisional a la legislació bàsica estatal. En l’àmbit de l’habitatge, han estat dictades diferents normes que han intentant fer efectiu el dret a un habitatge digne. En aquesta línia es va aprovar la Llei 5/2019, de 15 de març, reguladora dels contractes de crèdit immobiliari.

Sumari

 

Biblioteca de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya

Deixa un comentari