¿Para qué sirven las proposiciones no de ley? – Esteban M. Greciet

89414-sesion_plenariaEn un artículo publicado hace algunas semanas en Agenda Pública, el Prof. Presno Linera desgranaba una serie de reflexiones sobre la utilidad de las proposiciones no de ley –PNL’s, en el argot de nuestras Cámaras– que no pueden pasar inadvertidas para todo el que esté interesado en el acontecer diario de estas instituciones. De esta forma, nos brinda una ocasión más para el diálogo sobre la necesaria renovación del Parlamento: esta vez, en una de sus funciones más destacadas, que, no obstante, no termina de coger vuelo ante la opinión pública. En este texto nos preguntaremos por qué y avanzaremos algún intento de dar respuesta a la cuestión suscitada.Read More »

Una contractació pública més transparent – Mercè Corretja i Torrens

transpg2El desembre passat l’Oficina Antifrau de Catalunya ha fet públic el Baròmetre 2016 sobre la corrupció a Catalunya. Les dades mostren una lleugera millora en la percepció ciutadana respecte del nivell de corrupció de les administracions públiques catalanes; així, per exemple, el 82,6% de les persones enquestades consideren que la corrupció és un problema molt o bastant greu, enfront del 88,9 % que opinaven el mateix el 2014. També s’ha millorat en transparència (un 58,5% responen que les administracions catalanes són poc o gens transparents, percentatge que l’any 2014 era d’un 65,5%).Read More »

El Tribunal Superior de Justícia (TSJ) de Madrid considera que la prestació de maternitat està exempta de tributar en l’IRPF – Neus Sala i Gemma Nicolás Lazo

manos-piesLa prestació de maternitat de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) podria no tributar en l’impost de la renda de les persones físiques (IRPF). Així ho ha donat a entendre una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Madrid, que es va pronunciar contradient el criteri de l’Agència Tributària.

Segons l’Agència Tributària, les retribucions en forma de prestació per maternitat satisfetes per la Seguretat Social han de qualificar-se com a rendiments del treball, d’acord amb el que es disposa en la lletra a) de l’apartat 2 de l’article 17 de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’impost sobre la renda de les persones físiques i de modificació parcial de les lleis dels impostos de societats, sobre la renda de no residents i sobre el patrimoni, que estableix que, en tot cas, tenen la consideració de rendiments del treball les prestacions percebudes dels règims públics de la Seguretat Social.Read More »

Drons, situació legal i perspectives de futur – Marc Valls

dronsUna vegada més, la tecnologia ens posa a prova. Aquest cop de la mà dels drons. No són cap moda, són aquí i han arribat per quedar-s’hi. Sigui com sigui, la proliferació d’aquests aparells està obligant els estats a regular-ne l’ús.

Aquest article té com a objectiu principal analitzar, molt breument, com estan regulats els drons a l’Estat espanyol i quines modificacions en el desenvolupament normatiu es preveuen, fent referència, també, al panorama normatiu europeu i internacional.Read More »

Workshop sobre la desaparició de faltes penals i delictes lleus – Joan Lluís Pérez Francesch, Margarita Bonet i Albert Carles

nuevos-delitos-leves-lopez-de-castro-abogadosEl passat 7 d’abril es va celebrar a l’ICPS (Institut de Ciències Polítiques i Socials), adscrit a la Universitat Autònoma de Barcelona, un workshop dedicat a les darreres reformes penals, concretament la reforma de les faltes penals. Organitzat pel LTSE-Grup (grup de recerca sobre llibertat, seguretat i transformacions de l’Estat) de la UAB, es va tractar l’anomenada supressió de les faltes derivada la reforma del Codi penal d’ara fa un any.

La Llei orgànica 1/2015 de 2015 de reforma del Codi penal, va eliminar el llibre tercer del codi, cosa que va fer desaparèixer les faltes com a tal. En la sessió es va plantejar què havia succeït amb el desvalor que aquestes modificacions suposaven i se’n van abordar algunes de les conseqüències.Read More »