La nueva ley de contratos del sector público: síntesis de novedades – Dolors Canals Ametller

El pasado jueves 9 de noviembre, con más de una semana de espera desde su aprobación por el Congreso de los Diputados, el Boletín Oficial del Estado publicó la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. Este es el largo título del reciente texto legal al que los operadores jurídicos nos seguiremos refiriendo como “Ley de Contratos del Sector Público”, por costumbre primero y luego porque, en una parte importante, es continuista con el Texto Refundido de 2011. Nótese que la nueva Ley no afecta la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, más allá de lo que sea contrario a sus preceptos.

Y, no solo es extenso el título; la norma, también. Consta de 347 artículos, 53 disposiciones adicionales y 16 disposiciones finales (294 páginas de publicación oficial, incluidos el índice y seis anexos). En repetidos casos, posee un contenido más propio de un reglamento que de una norma legal, hecho que podría dificultar su aplicación por los poderes adjudicadores y los operadores económicos. A corto o largo plazo, podría retrasar también las modificaciones que fueran necesarias.Llegeix més »

Recensió de “Obligación de resolver, silencio administrativo y responsabilidad patrimonial por inactividad. Una perspectiva de comparación entre el Derecho español y mexicano” – Patricia Teixeira

Nettel Barrera, Alina del Carmen. Obligación de resolver, silencio administrativo y responsabilidad patrimonial por inactividad. Una perspectiva de comparación entre el Derecho español y mexicano, Barcelona, Atelier, 2012. 368 p. ISBN 978-84-15690-07-8.

Aquesta obra que es recensiona aborda de manera innovadora la inactivitat administrativa des d’una perspectiva transversal, que implica l’estudi de les principals conseqüències jurídiques de l’incompliment de l’obligació de resoldre davant d’un determinat deure d’actuar. Si bé el procediment administratiu és el fil conductor de la recerca que va precedir aquesta publicació, l’activitat material de l’Administració també cobra una importància particular des del punt de vista de la responsabilitat patrimonial. Sens dubte, els diversos àmbits que s’aborden en aquesta monografia van representar un desafiament per a l’anàlisi sistemàtica d’una patologia que s’instal·la a les administracions públiques i que, d’altra banda, recorda que les retallades pressupostàries indiscriminades al personal i als recursos materials són un agreujant a la ja penosa situació que pateixen molts òrgans administratius. En aquesta època de crisi econòmica i social, la incertesa i el trencament de les legítimes expectatives dels ciutadans és un tema particularment interessant, com es posa de manifest en l’obra a cada capítol.

El llibre aborda sistemàticament dos ordenaments diferents, l’espanyol i el mexicà, i es recolza en una sòlida configuració del dret comparat com a mètode de recerca. Sobre aquest tema, l’autora va justificar sòlidament l’opció metodològica en una introducció àmplia que no es limita a descriure l’objecte i les finalitats d’estudi del llibre sinó que escodrinya en els fonaments del mètode realista i del dret comparat.Llegeix més »

La reforma de la planta local (VIII Congrés AEPDA) – Tomàs Font

Els passats dies 8 i 9 de febrer, va tenir lloc, a la Universitat d’Alacant, el VIII Congrés de l’Associació Espanyola de Professors de Dret Administratiu, coordinat en aquesta edició pel prof. Juan José Díez. Novament, s’hi van reunir destacats especialistes de la nostra disciplina per reflexionar sobre diversos temes d’actualitat que en aquesta ocasió s’han referit a la funció inspectora en l’àmbit financer (prof. A. Jiménez-Blanco) i urbanístic (prof. J. Tejedor Bielsa), a la planta del Govern local (profs. E. Carbonell i M. Almeida) i al dret administratiu i l’eficàcia econòmica (prof. J-B. Auby).

Aquestes anàlisis van anar acompanyades de les múltiples comunicacions que es van presentar i de la defensa que en van fer els seus autors. Com a novetat, es va celebrar la I Edició del Premi Internacional d’Investigació Jurídica Lorenzo Martín-Martín-Retortillo que va recaure en els professors Juli Ponce Solé (Universitat de Barcelona) i Pablo Meix Cereceda (Universitat de Castella-la Manxa).

S’inclouen a continuació les conclusions del Congrés en relació amb la reforma de la planta local, tal com les vaig formular en la sessió de cloenda, i a les que l’Associació va acordar donar la màxima difusió per la seva incidència en l’actual debat institucional.Llegeix més »

Les administracions en perspectiva europea – Ma. Jesús Montoro

El número 26, de la col·lecció Materials, de l’EAPC, publicat el passat mes de desembre, recull les ponències de la jornada que va tenir lloc el 8 de novembre de 2011, amb textos en català, alemany i castellà.

Des de fa 25 anys, l’Escola d’Administració Pública de la Generalitat de Catalunya i la Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer, mitjançant el seu Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung, cooperen en seminaris sobre temes d’actualitat estretament relacionats amb qüestions que afecten l’Administració pública, l’organització, el servei públic, les relacions entre els particulars i l’Administració a través del procediment, el control jurisdiccional dels actes administratius, entre altres matèries. Aquests seminaris es realitzen, alternativament, a Speyer i a Barcelona.

A la tardor de 2011, el dia 8 de novembre, va tenir lloc a l’Escola d’Administració Pública de Catalunya l’últim d’aquests seminaris, d’especial significació, atès que s’emmarcava dins dels actes, de caire científic en aquest cas, que commemoraven els cent anys d’existència de l’Escola d’Administració Pública, i que van culminar en la celebració del 2 de juliol de 2012, al Palau de la Generalitat.

Aquest llibre recull les aportacions de l’esmentat seminari “Les administracions en perspectiva europea” que vaig coordinar conjuntament amb el prof. Karl-Peter Sommermann.Llegeix més »