Un any d’aplicació de la LCSP a les compres públiques locals – Mercè Corretja Torrens

El 9 de març del 2018 donàvem notícia de l’entrada en vigor de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP). Una llei bàsica i molt esperada que, per fi, transposava dues de les directives europees del 2014 sobre contractació pública: la Directiva 2014/24 i la Directiva 2014/23; la tercera, la Directiva 2014/25/UE, relativa als sectors del transport, l’aigua, l’energia i els serveis postals, encara resta pendent d’aprovació al Congrés dels Diputats, després de més de dos anys de tramitació.

La LCSP ha generat moltes expectatives, ja que comporta un canvi de paradigma en la contractació pública. El model anterior, basat en el preu i amb un plantejament restrictiu pel que fa a la possibilitat d’introduir clàusules socials, ambientals o d’igualtat, queda substituït pel nou concepte europeu de la compra pública estratègica. El nou model és una aposta per l’eficiència i la qualitat mitjançant el foment de la compra verda i socialment responsable, la innovació i la contractació amb PIME i entitats del tercer sector social.

El canvi de model es reflecteix al llarg de tot l’articulat i de forma particular en els articles 145 i 202. El primer estableix que els contractes s’han d’adjudicar utilitzant una pluralitat de criteris i atenent a la millor relació preu-qualitat i, molt específicament, indicant que entre els criteris de qualitat s’hi poden incloure característiques mediambientals o socials, entre les quals hi ha el foment de la integració social de persones amb discapacitat, la inserció sociolaboral de persones amb discapacitat o amb risc d’exclusió social, els plans d’igualtat de gènere, la conciliació de la vida laboral, personal i familiar, la millora de les condicions laborals o l’estabilitat en l’ocupació, entre molts d’altres. L’article 202, per la seva banda, regula les condicions especials d’execució del contracte de caràcter social, ètic, mediambiental o d’un altre tipus i estableix que, com a mínim, és obligat incloure una d’aquestes condicions en tots els plecs de clàusules.Llegeix més »