Els conflictes d’interessos i la nova regulació dels contractes i de la transparència a Catalunya – Joan Ridao

La contractació pública constitueix avui dia una qüestió de renovat interès després dels recents canvis operats en la seva regulació i pel seu notable impacte en les finances públiques en un context d’estretors pressupostàries. Però també perquè es tracta d’un dels àmbits privilegiats d’anàlisi de la probitat dels poders públics i de la lluita contra la corrupció. En efecte, poc després de l’adopció de la Directiva 2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública, l’informe especial del Tribunal de Comptes Europeu (TCUE), de 24 de novembre de 2015, no només va constatar que les normes de contractació havien estat fins llavors una font permanent d’errors sinó que, entre les seves recomanacions, va introduir l’exigència de majors esforços per garantir la transparència i la integritat del sistema, revertint, per exemple, atàviques inèrcies com la modificació sobrevinguda de contractes per pura conveniència, posant en valor el principi d’integritat i bon govern, reconegut per la Convenció de les Nacions Unides contra la corrupció com a part integrant del «dret a una bona administració» previst en l’art. 41 de la Carta dels drets fonamentals de la UE. De la seva banda, la Recomanació de Decisió del Consell de la UE, de 27 de juliol de 2016, va advertir que la «manca de mecanismes de control a priori i a posteriori suficients obstaculitza l’aplicació correcta i uniforme de la legislació en matèria de contractació pública».Llegeix més »

A vueltas con la acción exterior de las CCAA. Comentario a la STC de 22 de diciembre de 2016, sobre la Ley catalana 16/2014, de 4 de diciembre, de acción exterior y relaciones con la Unión Europea – Joan Ridao Martín

oficina-bruselles-accio_tcm176-224849-1Como es conocido, el Pleno del Tribunal Constitucional ha estimado, ni que sea parcialmente, el recurso de inconstitucionalidad planteado por el Gobierno del Estado contra la Ley del Parlamento de Cataluña 16/2014, de 4 de diciembre, de acción exterior y de relaciones con la UE. En ella, el Tribunal, haciendo seguidismo de su doctrina consolidada, reconoce nuevamente la posibilidad de que las comunidades autónomas lleven a cabo actividades con proyección exterior, aunque haciendo uso de un tono tan preventivo como innecesario para advertirlas que deben respetar la competencia exclusiva del Estado en materia de relaciones internacionales ex art. 149.1.3 CE. Así, recuerda, una vez más, que no toda la actividad exterior puede identificarse como materia de relaciones internacionales y que los elementos esenciales de la competencia estatal vedados a las CCAA son la celebración de tratados (ius contrahendi), la representación exterior del Estado (ius legationis), la creación de obligaciones internacionales y la responsabilidad internacional del Estado.Llegeix més »

Contra la Corrupció. Una reflexió sobre el conficte de l’ètica i el poder – M. Àngels Cabasés

Ridao, Joan. Contra la Corrupció. Una reflexió sobre el conficte de l’ètica i el poder. Barcelona: Angle Editorial, 2013. 168 p. (El fil d’Ariadna; 63). ISBN: 978-84-15695-45-5

Publicat recentment, aquest llibre és fruit de l’estudi que el seu autor fa sobre la corrupció i els casos més coneguts al llarg de la història, dels tòpics culturals de què sentim parlar, alhora que apunta una bateria d’accions polítiques, administratives i legislatives que podrien aturar el que ell anomena «xacra social». En el  desenvolupament, Ridao posa el focus d’atenció en la «mare de totes les corrupcions», el finançament dels partits polítics, conseqüència directa del cost creixent de les campanyes electorals i de la seva activitat cada dia més onerosa. Alhora, desgrana, de manera didàctica, com la història demostra que sempre hi ha hagut corrupció en l’esfera pública, que és una qüestió molt complexa que presenta moltes arestes i es troba present en tots els països sense excepció.

La reflexió arrenca de la constatació del fet que la desafecció política ha anat creixent de forma imparable al llarg dels darrers anys. La imatge de distanciament entre la població i els decisors i gestors públics, està reforçada en l’actualitat per una profunda crisi econòmica però, sobretot, per l’esclat de greus i generalitzats casos de corrupció. La sensació més estesa entre la gent és que la política és, més que mai, «l’art de l’engany», de servir-se’n per interès particular, d’adular els poderosos i d’extorquir els qui no ho són tant.Llegeix més »

L’eficiència en l’assignació del risc en la col•laboració publicoprivada en les infraestructures. El cas de les autopistes – Joan Ridao i Alfons Garcia

Entre setembre de 2012 i el mateix mes de 2013, totes les empreses concesionàries de les autopistes radials de Madrid havien iniciat els tràmits per a la declaració de concurs de creditors, davant la impossibilitat de continuar atenent, principalment, els compromisos de pagament derivats del seu elevat grau del palanquejament financer. Idèntic camí han recorregut diverses de les concesionàries d’altres autopistes de peatge adjudicades en el període 1998-2004 (i.e. l’autopista Madrid-Toledo, la Cartagena-Vera, etc.), durant el desplegament del Programa de Autopistas de Peaje elaborat pel primer govern del Partit Popular.Llegeix més »