Reforma de l’impost sobre successions i donacions: cap on anem? – José María Tovillas Morán
Professor titular de dret financer i tributari a la Universitat de Barcelona

Imatge del logo de l'Agència Tributària de CatalunyaUn dels canvis fiscals més destacables aportats per la Llei 5/2020, de 29 d’abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient (autèntica llei d’acompanyament de la Llei 4/2020, de 29 d’abril, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020), afecta la regulació catalana de l’impost sobre successions i donacions recollida a la Llei 19/2010, de 7 de juny, de regulació de l’impost sobre successions i donacions. Aquest canvi ha suposat un enduriment de la fiscalitat de les transmissions mortis causa i, en menor mesura, inter vivos, que afecta, especialment, els causahavents descendents i ascendents de més de 21 anys del causant.Llegeix més »

Aspectos fiscales del Dictamen 2/2014, del Consell de Garanties Estatutàries – José María Tovillas

1. Dictamen 2/2014 del Consell de Garanties Estatutàries

El día 23 de enero de 2014 fueron aprobadas por el Parlament de Catalunya la Ley de Presupuestos de la Generalitat de Catalunya para 2014 y la Ley de medidas fiscales, administrativas, financieras y del sector público. En esta última disposición destaca la introducción de numerosas medidas destinadas a elevar la recaudación tributaria como la reforma del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones en un sentido de incrementar la carga tributaria derivada del mismo, de los diversos cánones sobre residuos, del gravamen sobre protección civil, de los diversos cánones del agua, o la creación de numerosas tasas.Llegeix més »