Caos en la futura regulació dels riscos dels contractes de concessió – Mª Eugenia López Mora

La nova Directiva 2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014, relativa a l’adjudicació de contractes de concessió ha vinculat per primera vegada l’existència del contracte de concessió a l’assumpció per part del concessionari del “risc operacional”. Tanmateix, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ja havia anat delimitant en diverses sentències[1] els trets característics de la figura de la concessió, en especial respecte al destinatari de la prestació, l’assumpció de l’explotació i abast dels riscos. En particular, cal fer especial referència a la Sentència de 10 de novembre de 2011 en l’assumpte Norma-A i Dekom (C-348/10)[2] que distingeix entre el risc propi de tot contracte i els risc d’explotació que recau en el concessionari.Llegeix més »