La desestimació del recurs d’inconstitucionalitat contra la reforma de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de les Illes Balears – Maria Ballester

El 26 de setembre de 2013 el Ple del Tribunal Constitucional emet la Sentència que desestima el recurs d’inconstitucionalitat interposat per més de cinquanta senadors del Grup Parlamentari Socialista del Senat contra determinats preceptes de la Llei 9/2012, de 19 de juliol, que modifica, alhora, la Llei balear de la funció pública (Llei 3/2007, de 27 de març), determinades disposicions de la Llei de normalització lingüística (3/1986, de 19 d’abril), algunes normes de règim jurídic de l’Administració autonòmica (Llei 3/2003, de 26 de març) i un precepte de la Llei de coordinació de policies locals (Llei 6/2005, de 3 de juny). Cal posar en relleu que la norma impugnada no representa una simple modificació puntual de les lleis esmentades, sinó que significa un canvi integral del marc jurídic i lingüístic a les Illes Balears, que s’ha vist completada, a l’àmbit educatiu, amb l’aprovació del Decret 15/2013, de 19 d’abril, pel qual es regula el tractament integrat de les llengües als centres docents no universitaris.Llegeix més »