Recensió de “Obligación de resolver, silencio administrativo y responsabilidad patrimonial por inactividad. Una perspectiva de comparación entre el Derecho español y mexicano” – Patricia Teixeira

Nettel Barrera, Alina del Carmen. Obligación de resolver, silencio administrativo y responsabilidad patrimonial por inactividad. Una perspectiva de comparación entre el Derecho español y mexicano, Barcelona, Atelier, 2012. 368 p. ISBN 978-84-15690-07-8.

Aquesta obra que es recensiona aborda de manera innovadora la inactivitat administrativa des d’una perspectiva transversal, que implica l’estudi de les principals conseqüències jurídiques de l’incompliment de l’obligació de resoldre davant d’un determinat deure d’actuar. Si bé el procediment administratiu és el fil conductor de la recerca que va precedir aquesta publicació, l’activitat material de l’Administració també cobra una importància particular des del punt de vista de la responsabilitat patrimonial. Sens dubte, els diversos àmbits que s’aborden en aquesta monografia van representar un desafiament per a l’anàlisi sistemàtica d’una patologia que s’instal·la a les administracions públiques i que, d’altra banda, recorda que les retallades pressupostàries indiscriminades al personal i als recursos materials són un agreujant a la ja penosa situació que pateixen molts òrgans administratius. En aquesta època de crisi econòmica i social, la incertesa i el trencament de les legítimes expectatives dels ciutadans és un tema particularment interessant, com es posa de manifest en l’obra a cada capítol.

El llibre aborda sistemàticament dos ordenaments diferents, l’espanyol i el mexicà, i es recolza en una sòlida configuració del dret comparat com a mètode de recerca. Sobre aquest tema, l’autora va justificar sòlidament l’opció metodològica en una introducció àmplia que no es limita a descriure l’objecte i les finalitats d’estudi del llibre sinó que escodrinya en els fonaments del mètode realista i del dret comparat.Read More »