Drets polítics dels menors: oportunitat o necessitat? – Joan Lluís Pérez Francesch

A les línies següents em proposo parlar dels “drets polítics dels menors” i en especial el de sufragi actiu o de vot. Com és conegut, els drets polítics o de participació política, entre els quals destaca el dret de vot, defineixen segons la terminologia clàssica un “estatus activae civitatis“, un vincle específic amb la comunitat política, la ciutadania, que tradicionalment s’ha associat a la nacionalitat i a la majoria d’edat.

En efecte, aquests dos elements configuren la seva titularitat i el seu exercici. D’aquesta manera es determina el cos electoral, com a òrgan o concepte que legitima les institucions públiques representatives mitjançant els processos electorals. Tot això sense perjudici que en ocasions es permeti als estrangers votar, quan els tractats internacionals o la legislació ho permetin, assumint el principi de reciprocitat (art. 13.2 CE) en eleccions considerades més administratives que polítiques, com és el cas de les municipals. També, a partir del Tractat de Maastricht (1992) es crea una ciutadania europea, que tindrà efectes per tal d’escollir el Parlament europeu, encara que sigui per mitjà de les regles electorals estatals.

Drets dels menors, també la participació política?

Entenem per menor la persona que no arriba als 18 anys. Segons la Convenció dels drets de l’infant (1989), es pot entendre que els menors tenen dret a exercir drets de contingut polític com ara la llibertat d’expressió, o el dret d’associació, que emparen i donen suport a la participació en processos participatius o en iniciatives legislatives. La Convenció s’inscriu en el procés de desenvolupament dels drets humans, formulats en la Declaració universal de l’ONU de 1948, i s’entén com una forma de concreció dels drets en el cas d’un grup de població considerat especialment vulnerable i mereixedor d’una protecció especial.Llegeix més »

Francesc Morata i Tierra (1949-2014), la pasión de un europeísta – Ana Mar Fernández Pasarín y John Etherington*

Tras varios años de lucha con tesón y en silencio contra la enfermedad, el pasado miércoles 25 de junio, fallecía en Barcelona a la edad de 64 años, Francesc Morata i Tierra, profesor del Departamento de Ciencia Política y Derecho Público de la Universitat Autònoma de Barcelona. Con su pérdida, desapareció uno de los pilares de los estudios europeos en España y se creó un vacío que parece imposible de colmar.

Licenciado en ciencias económicas por la UAB y en derecho por la Universidad de Barcelona, Francesc Morata fue el primer investigador español en doctorarse por el Instituto Universitario Europeo de Florencia en 1986 con una tesis doctoral dirigida por el eminente profesor Yves Mény sobre la participación de las regiones españolas en el proceso decisorio comunitario. Cuando regresó a España, se incorporó al Departamento de Ciencia Política y Derecho Público de la UAB donde fue nombrado catedrático de Ciencia Política y de la Administración en 1998. En el año 2005, la Comisión europea le otorgó uno de los máximos galardones académicos existentes a nivel europeo al concederle la Cátedra Jean Monnet Ad Personam en reconocimiento a su extensa y destacada aportación al campo de estudio de la integración y de la política europea.Llegeix més »