Informació i presentació d’articles [CAT][ES][EN]

Podeu enviar els vostres apunts a: rcdp.eapc@gencat.cat

L’Escola d’Administració Pública de Catalunya i el Consell de Redacció de la Revista Catalana de Dret Públic no es fan responsables de les opinions dels autors que col·laboren en el blog.

L’RCDP blog publica apunts d’anàlisi de temes d’actualitat jurídica en el camp del dret públic escrits per acadèmics i experts en aquesta matèria. Es publicaran també recensions de llibres, comentaris de normes i sentències. El Consell de Redacció de l’RCDP es reserva el dret d’admissió dels apunts que rebi, excloent els treballs que no reuneixin els criteris de rigor científic i respecte institucional. El blog té una periodicitat setmanal. Els textos publicats es poden reproduir, distribuir i publicar amb la condició que se n’esmenti l’autor i la procedència.

Tant aquest blog com altres espais de les diferents plataformes de la web social són oberts als comentaris dels lectors, que seran publicats si compleixen aquests requisits:

 1. Que siguin pertinents, és a dir, que no s’allunyin del tema tractat.
 2. Que mantinguin el respecte i el bon clima i no ofenguin ni atemptin contra la dignitat d’altres persones.
 3. Que no continguin dades de caràcter personal ni informació publicitària.

El blog es reserva el dret de no publicar qualsevol aportació que no observi aquestes indicacions mínimes.

Recomanacions de publicació:

 1. Títol: ha de ser clar i creatiu, que capti l’atenció del lector. És millor que no sigui gaire llarg.
 2. Estructura: les idees han d’estar exposades de forma clara i concisa. Els paràgrafs han de contenir una idea o diverses idees clares i no ser gaire llargs.
 3. Mida: es recomana que els apunts tinguin una extensió d’entre 500 i 2000 paraules, aproximadament.
 4. Imatge: la imatge que acompanya l’apunt la podran proposar els autors, tenint present que cal complir criteris d’autoria i/o reutilització.  En cas de no facilitar la imatge, els coordinadors del blog triaran una imatge relacionada amb el contingut de l’apunt.
 5. Matèria: caldrà indicar quina és la matèria principal de l’apunt. També caldrà incloure entre 3 i 5 paraules clau.
 6. Referències: cal afegir-hi els enllaços a Internet necessaris que ampliïn la informació, que complementin el contingut i permetin una navegació fàcil. Es recomana no posar peus de pàgina.
 7. Taules i gràfics: s’evitarà, en la mesura del possible, l’ús de taules i imatges en el cos de l’article.
 8. Llengües: com a norma general els apunts es publiquen en la llengua d’arribada. En el cas de professors de territoris de parla catalana es recomana que els apunts siguin en català, tot i que seran els autors els qui triaran la llengua.  En el cas d’autors de fora de l’Estat espanyol es prioritzarà l’ús del francès, l’anglès i l’italià. Només es traduiran, si escau, els articles que no estiguin en cap d’aquestes llengües. La coordinació del blog farà la revisió lingüística dels apunts escrits en català i castellà. Es podran proposar modificacions o millores en el redactat.
 9. Citació bibliogràfica: les citacions bibliogràfiques s’han de fer d’acord amb els criteris APA. Exemples de citació:

Llibres o monografies:

Cognom, Nom desplegat (any). Títol en cursiva: Subtítol (# edició). Ciutat: Editorial.

Mansbridge, Jane J. (1983). Beyond Adversary Democracy. Chicago: University of Chicago Press.

Capítols o parts d’un llibre:

Cognom, Nom sencer (any). Títol capítol: Subtítol. A: Nom Cognom (ed./dir./cur…), Títol llibre en cursiva: Subtítol (# ed., p. # primera pàgina capítol-# última pàgina capítol). Ciutat: Editorial.

Morel, Laurence (2001). The Rise of Government-Initiated Referendums in Consolidated Democracies. A: Matthew Mendelsohn i Andrew Parkin (Eds.), Referendum Democracy: Citizens, Elites and Deliberation in Referendums Campaigns. Londres: Palgrave Macmillan.

Publicacions en sèrie:

Cognom, Nom sencer (any). Títol de l’article: Subtítol de l’article. Títol de la revista en cursiva: Subtítol, # volum en cursiva (# del número), # primera pàgina de l’article-# última pàgina de l’article.

Hagen, Michael G. (2002). Direct Democracy in Practice: The Initiative as a Legislative Institution? Congress & the Presidency, (29), 217-223.

Blogs:

Cognoms, Nom sencer (any, dia mes). Títol [Entrada blog]. Consultat a URL

Argelich Comelles, Cristina (2018, 3 d’octubre). Defectos sin virtudes de la expropiación temporal de viviendas [Entrada blog]. Consultat a https://eapc-rcdp.blog.gencat.cat/2018/10/03/defectos-sin-virtudes-de-la-expropiacion-temporal-de-viviendas-cristina-argelich-comelles

Per a més informació sobre els criteris APA, consulteu la Guia per elaborar citacions bibliogràfiques en format APA de l’UVic.

Recomanacions de difusió:

 1. Els autors podran reproduir els apunts publicats a l’RCDP blog tenint en compte les indicacions que s’indiquen al respecte al mateix blog.
 2. S’encoratja els autors a fer difusió dels seus apunts pels mitjans que considerin oportuns.

 

Información y presentación de un post

Pueden enviar sus apuntes a: rcdp.eapc@gencat.cat

La Escuela de Administración Pública de Cataluña y el Consejo de Redacción de la Revista Catalana de Dret Públic no se hacen responsables de las opiniones de los autores que colaboran en el blog.

El RCDP blog publica apuntes de análisis de temas de actualidad jurídica en el campo del derecho público escritos por académicos y expertos en esta materia. Se publicaran también recensiones de libros, comentarios de normas y sentencias. El Consejo de Redacción de la RCDP se reserva el derecho de admisión de los apuntes que reciba, excluyendo los trabajos que no reúnan los criterios de rigor científico y respeto institucional. El blog tiene una periodicidad semanal. Los textos publicados se pueden reproducir, distribuir y publicar siempre que se mencionen la autoría y la procedencia.

Tanto este blog como otros espacios de las diferentes plataformas de la web social están abiertos a los comentarios de los lectores, que serán publicados si cumplen estos requisitos:

 1. Que sean pertinentes, es decir, que no se alejen del tema tratado.
 2. Que mantengan el respeto y el buen clima y no ofendan ni atenten contra la dignidad de otras personas.
 3. Que no contengan datos de carácter personal ni información publicitaria.

El blog se reserva el derecho de no publicar cualquier aportación que no observe estas indicaciones mínimas.

Recomendaciones de publicación:

 1. Título: tiene que ser claro y creativo, que capte la atención del lector. Es mejor que no sea muy largo.
 2. Estructura: las ideas deben estar expuestas de forma clara y concisa. Los párrafos deben contener una idea o diversas ideas claras y no ser muy largos.
 3. Extensión: se recomienda que los apuntes tengan una extensión aproximada de entre 500 y 2000 palabras.
 4. Imagen: la imagen que acompaña el apunte la podrán proponer los autores, teniendo presente que hay que cumplir criterios de autoría y/o reutilización. En caso de no facilitar la imagen los coordinadores del blog escogerán una imagen relacionada con el contenido del apunte.
 5. Materia: Habrá que indicar cuál es la materia principal del apunte. También incluir entre 3 y 5 palabras clave.
 6. Referencias: se deberán añadir los enlaces en Internet necesarios que amplíen la información, que complementen el contenido y que permitan una navegación fácil. Se recomienda no poner referencias a pie de página ni bibliografía relacionada.
 7. Tablas y gráficos: se evitará, en la medida de lo posible, el uso de tablas e imágenes en el cuerpo del artículo.
 8. Lenguas: como norma general los apuntes se publican en la lengua de llegada. En el caso de profesores de territorios de habla catalana se recomienda que los apuntes sean en catalán, aunque serán los autores los que escogerán la lengua. En el caso de autores de fuera del Estado español se priorizará el uso del francés, el inglés y el italiano. Sólo se traducirán, en su caso, los artículos que no estén en ninguna de estas lenguas. La coordinación del blog hará la revisión lingüística de los apuntes escritos en catalán y castellano. Se podrán proponer modificaciones o mejoras en el redactado.
 9. Citación bibliográfica: las citaciones bibliográficas deben hacerse de acuerdo con los criterios APA. Ejemplos de citación:

 Libros o monografías:

Apellido, Nombre completo (año). Título en cursiva: Subtítulo (# edición). Ciudad: Editorial.

Mansbridge, Jane J. (1983). Beyond Adversary Democracy. Chicago: University of Chicago Press.

Capítulos de un libro:

Apellido, Nombre completo (año). Título capítulo: Subtítulo. En: Nombre Apellido (ed./dir./coord. …), Título en cursiva: Subtítulo (# ed., p. # primera página del capítulo-# última página del capítulo). Ciudad: Editorial.

Kisch, Henry (1986). La industria textil en Silesia y Renania: Un estudio comparativo de sus procesos de industrialización. En: Peter Kriedte (ed.), Industrialización antes de la industrialización (2a ed., p. 266-298). Barcelona: Crítica.

Artículos en publicaciones en serie:

Apellido, Nombre completo (año). Título del artículo: Subtítulo del artículo. Título de la revista en cursiva: Subtítulo, # volumen en cursiva (# del número), # primera página del artículo-# última página del artículo.

Hagen, Michael G. (2002). Direct Democracy in Practice: The Initiative as a Legislative Institution? Congress & the Presidency, (29), 217-223.

Blogs:

Apellidos, Nombre completo (año, día mes). Título [Entrada blog]. Consultado en URL

Argelich Comelles, Cristina (2018, 3 d’octubre). Defectos sin virtudes de la expropiación temporal de viviendas [Entrada blog]. Consultado en https://eapc-rcdp.blog.gencat.cat/2018/10/03/defectos-sin-virtudes-de-la-expropiacion-temporal-de-viviendas-cristina-argelich-comelles

Para más información sobre el APA, consulte la Guía para elaborar citas bibliográficas en formato APA de la UVic.

Recomendaciones de difusión:

 1. Los autores podrán reproducir los apuntes publicados en el RCDP blog teniendo en cuenta las indicaciones que en el propio blog se indican al respecto.
 2. Se anima a los autores a hacer difusión de sus apuntes por los medios que consideren oportunos.

 

Information and submission of a post

You may send your posts to: rcdp.eapc@gencat.cat

The Public Administration School of Catalonia and the Editorial Board of the Revista Catalana de Dret Públic – Catalan Journal of Public Law (RCDP) are not responsible for the opinions of the authors that contribute to the blog.

The RCDP blog publishes posts analysing current legal issues in the field of public law written by academics and experts in the subject matters. The blog will also publish book reviews and comments on laws and judgements of interest. The RCDP Editorial Board reserves the right to accept the posts that are received, and will reject those works that do not meet the criteria of scientific rigour and institutional respect. The blog is published weekly. The texts published in this blog may be reproduced, distributed and published on the condition that the authorship and the source are acknowledged.

This blog as well as other social web platforms are open to reader’s comments; they will be published as long as they adhere to the following code of practice:

 1. Comments must be relevant to the discussion in hand.
 2. Comments must always be civil and respectful to other contributors and to all other individuals and not offensive or abusive.
 3. Comments should not contain personal data or advertising, promotional or commercial material.

The blog reserves the right to disallow or remove any comments that do not adhere to our code of practice.

Recommendations to publish:

 1. Title:it should be clear, creative and engaging for the reader and preferably not too long.
 1. Structure: ideas should be expressed clearly and concisely. Paragraphs should contain one or several clear ideas and not be too long.
 2. Length: we recommend a post length of between 500-2000 words, approximately.
 3. Images: should you wish to provide an image to use with your post, please make sure it is in the public domain.
 4. Subject matter: you can suggest key words that help us to tag your post.
 5. References: we recommend you to include links to offer additional information, to complement the content and to provide a dynamic navigation. We discourage the use of footnotes.
 6. Tables and graphics: please avoid, as far as it is possible, the use of tables and images inside the text.
 7. Languages: all posts are published in the blog in their original language. Most of the posts are from Catalan and Spanish authors, written in Catalan and Spanish. English, French and Italian languages will be prioritized for foreign authors.
 8. Bibliographical references: bibliographical references should be written according to APA criteria. Here you have some examples:

Books:

Surname, Name (year). Title in italics: Subtitle (# edition). City: Editorial.

Mansbridge, Jane J. (1983). Beyond Adversary Democracy. Chicago: University of Chicago Press.

Book chapters:

Surname, Name (year). Chapter title: Subtitle. In: Name Surname (ed./dir./coord. …), Title in italics: Subtitle (# ed., p. # first page of the chapter -# last page of the chapter). City: Editorial.

Morel, Laurence (2001). The Rise of Government-Initiated Referendums in Consolidated Democracies. In: Matthew Mendelsohn and Andrew Parkin (Eds.), Referendum Democracy: Citizens, Elites and Deliberation in Referendums Campaigns. Londres: Palgrave Macmillan.

Articles in journals:

Surname, Name (year). Title of the article: Subtitle of the article. Title of the journal in italics: Subtitle, # volume in italics (# number), # first page of the article -# last page of the article.

Hagen, Michael G. (2002). Direct Democracy in Practice: The Initiative as a Legislative Institution? Congress & the Presidency, (29), 217-223.

Blogs:

Surname, Name (year, month day). Title [Blog post]. Retrieved from http://www.url.com

Pàmies, Josep (2014, march 26). Bombillas sin obsolescencia programada y reparables [Blog post]. Retrieved from https://energiaaurreztu.wordpress.com/2014/03/26/bombillas-sin-obsolescencia-programada-y-reparables-josep-pamies-blog

For more information about APA citation, see the APA Format Citation Guide and the Blog APA style

Dissemination’s recommendations:

 1. Authors can reproduce the posts published in the RCDP blog taking into account the indications that the blog itself indicate in this regard.
 2. Authors are encouraged to disseminate their posts by the ways they consider most appropriate.

Deixa un comentari