¿Para qué sirven las proposiciones no de ley? – Esteban M. Greciet

89414-sesion_plenariaEn un artículo publicado hace algunas semanas en Agenda Pública, el Prof. Presno Linera desgranaba una serie de reflexiones sobre la utilidad de las proposiciones no de ley –PNL’s, en el argot de nuestras Cámaras– que no pueden pasar inadvertidas para todo el que esté interesado en el acontecer diario de estas instituciones. De esta forma, nos brinda una ocasión más para el diálogo sobre la necesaria renovación del Parlamento: esta vez, en una de sus funciones más destacadas, que, no obstante, no termina de coger vuelo ante la opinión pública. En este texto nos preguntaremos por qué y avanzaremos algún intento de dar respuesta a la cuestión suscitada.Read More »

Una contractació pública més transparent – Mercè Corretja i Torrens

transpg2El desembre passat l’Oficina Antifrau de Catalunya ha fet públic el Baròmetre 2016 sobre la corrupció a Catalunya. Les dades mostren una lleugera millora en la percepció ciutadana respecte del nivell de corrupció de les administracions públiques catalanes; així, per exemple, el 82,6% de les persones enquestades consideren que la corrupció és un problema molt o bastant greu, enfront del 88,9 % que opinaven el mateix el 2014. També s’ha millorat en transparència (un 58,5% responen que les administracions catalanes són poc o gens transparents, percentatge que l’any 2014 era d’un 65,5%).Read More »

El Tribunal Superior de Justícia (TSJ) de Madrid considera que la prestació de maternitat està exempta de tributar en l’IRPF – Neus Sala i Gemma Nicolás Lazo

manos-piesLa prestació de maternitat de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) podria no tributar en l’impost de la renda de les persones físiques (IRPF). Així ho ha donat a entendre una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Madrid, que es va pronunciar contradient el criteri de l’Agència Tributària.

Segons l’Agència Tributària, les retribucions en forma de prestació per maternitat satisfetes per la Seguretat Social han de qualificar-se com a rendiments del treball, d’acord amb el que es disposa en la lletra a) de l’apartat 2 de l’article 17 de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’impost sobre la renda de les persones físiques i de modificació parcial de les lleis dels impostos de societats, sobre la renda de no residents i sobre el patrimoni, que estableix que, en tot cas, tenen la consideració de rendiments del treball les prestacions percebudes dels règims públics de la Seguretat Social.Read More »

Un Tribunal Constitucional desfermat: Comentari parcial a la Sentència del TC sobre la reforma de la seva Llei orgànica en matèria de compliment de les seves resolucions – Eduard Roig Molés

tcLa recent Sentència del Tribunal Constitucional sobre la reforma de la seva Llei orgànica i la nova regulació de les facultats d’execució de les seves resolucions no té una fàcil lectura. Sens dubte, la desestimació del recurs avala la constitucionalitat de l’atribució al Tribunal Constitucional de la garantia del compliment de les seves resolucions, així com les facultats concretes a les quals es fa esment ara a l’article 92 de la LOTC, i especialment la possibilitat de suspensió de càrrecs públics, qüestió que és objecte de duríssima crítica als vots particulars (inèdits en la seva duresa en els 36 anys d’història del Tribunal). Però la Sentència, malgrat un to inadequadament despectiu respecte del recurrent i, sobretot, malgrat una fonamentació genèrica quan no directament inexistent, també sotmet la nova regulació a una interpretació que en pretén limitar la pràctica futura (que durà a terme el mateix TC). A aquesta qüestió es dedica el present comentari.Read More »