L’RCDP blog se’n va de vacances

Imatge de Carla_R1 CC BY-NC-SA 2.0

Des de principis d’aquest 2019 i fins a les portes d’agost hem anat publicant apunts amb una periodicitat setmanal, quelcom que s’ha traduït en 27 contribucions. Pel que fa al nombre de visitants únics hem arribat als 14.717, amb un total de 22.117 visites coincidint amb un canvi en la orientació, els coordinadors i la xarxa de col·laboradors del blog. Per a més detalls podeu consultar aquest enllaç.

Com molts de vosaltres, el blog de la Revista Catalana de Dret Públic se’n va de vacances, per tornar el 18 de setembre amb les forces recuperades per seguir contribuint al debat al voltant del dret públic català, espanyol i internacional. Esperem que gaudiu del merescut descans estival i que, si en teniu l’oportunitat, rellegiu, comenteu o simplement llegiu alguns dels apunts publicats en aquests més de set anys de recorregut de l’RCDP blog. Un espai obert i un recurs útil per a les persones interessades en el dret públic.

Bones vacances!

Animals en el Codi civil espanyol: una reforma interrompuda – Teresa Giménez-Candela

Imatge de Miguel Skater CC BY-SA

Anàlisi de la reforma

L’1 de març de 2019 es va publicar, en el Butlletí Oficial de les Corts Generals, l’informe de la ponència que havia conduït a la tramitació de la Proposició de llei de modificació del Codi civil, la Llei hipotecària i la Llei d’enjudiciament civil, sobre el règim jurídic dels animals.

En set pàgines concises se substancien dos anys d’intensa feina visible en pro del canvi d’estatut jurídic dels animals (2017-2019) i molts anys de feina no visible (des del 2006 en endavant) en pro de la mateixa finalitat. Urgeix, per tant, una anàlisi del que la reforma del règim jurídic dels animals pretenia en el CC, dels resultats que es van aconseguir i de les dificultats per a aconseguir-los i, finalment, de les perspectives de futur que aquesta reforma necessària, ara interrompuda, planteja.

És clar que el Codi civil espanyol necessitava (i necessita) una reforma que actualitzi l’estatut jurídic dels animals i l’adapti al que demana la legislació europea de benestar animal i les reformes empreses pels països del nostre entorn més pròxim (tant geogràficament com jurídicament), en el mateix àmbit que es va plantejar la nostra reforma que no és altre que el de la naturalesa de la propietat dels animals i els corol·laris que se’n deriven. En aquest sentit, s’expressa la ponència en l’exposició de motius, que recull —encara que de manera una mica imprecisa— els fonaments que van donar origen a l’esmentada Proposició de llei avui interrompuda després d’una lenta tramitació de dos anys.Read More »

Les sentències del Tribunal Constitucional sobre l’aplicació a Catalunya de l’article 155 de la Constitució – Joan Ridao

Comentari apressat de les STC 89/2019 i 90/2019, de 2 de juliol, que avalen una aplicació expansiva, poc garantista i recentralitzadora dels mecanismes d’execució forçosa a l’abast de l’Estat central.

Algunes qüestions prèvies i una mica d’història

La Constitució espanyola, igual que succeeix en altres estats compostos, disposa de fórmules excepcionals d’intervenció dels governs i administracions federals o regionals. Es tracta de procediments diferents dels controls exercits per la jurisdicció constitucional o ordinària (als quals al·ludeix l’article 153 CE), o dels que efectuen alguns òrgans de control o comissionats parlamentaris que fiscalitzen els comptes o defensen els drets dels ciutadans i supervisen les administracions (ombudsmen). Aquests mecanismes, denominats de coerció estatal o federal, o d’execució forçosa, atribueixen al poder central —en el cas espanyol, al Govern de l’Estat i al Senat— unes facultats d’intervenció directa i coactiva, i per això mateix, s’entén que s’integren dins del conjunt d’instruments establerts per a la defensa de la Constitució.

L’article 155 CE estableix que si una comunitat autònoma no compleix les obligacions que la Constitució o altres lleis li imposin, o actua de manera que atempti greument contra l’interès general d’Espanya, el Govern de l’Estat, previ requeriment al president de la comunitat autònoma i, en el cas de no ser atès, amb l’aprovació per majoria absoluta del Senat, podrà adoptar les mesures necessàries per obligar-la a complir forçosament aquestes obligacions o protegir l’esmentat interès general, sense precisar-les. Per a fer-ho, afegeix que el Govern de l’Estat podrà donar instruccions a totes les autoritats de les comunitats autònomes. Aquest procediment, com és ben sabut, s’inspira quasi textualment en l’article 37 de la Llei fonamental de Bonn (Bundeszwang), per bé que presenta algunes diferències amb aquest donat el diferent context en què es pot aplicar. Cal tenir en compte que a Alemanya aquest mecanisme adquireix sentit en la mesura que les administracions dels lands desenvolupen la major part de les seves competències per delegació del govern federal, en el marc d’un federalisme cooperatiu i executiu (“Administració única”), i que el Senat (Bundesrat), representatiu de les entitats federades, exerceix funcions de genuïna cambra territorial, a diferència del Senat espanyol.Read More »

El compliment dels objectius de dèficit entre els nivells de govern i les conseqüències en l’àmbit de la UE — Montse Bassols i Santamaria

El passat 10 de maig el Ministeri d’Hisenda va publicar l’informe de compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària, de deute públic i de regla de despesa corresponents a l’exercici 2018 per a cadascun dels nivells de govern: estatal, autonòmic i local, i també per a cada comunitat autònoma.

L’informe reflecteix que les comunitats autònomes (CA) i les corporacions locals (CL) han complert els objectius marcats inicialment sobre el dèficit, el deute i la regla de despesa. En canvi, l’Administració central i la Seguretat Social han superat l’objectiu de dèficit i tampoc s’ha complert la regla de despesa.

Més concretament, les CA, que tenien un objectiu de dèficit del -0,4% del PIB, han tancat el 2018 amb un -0,23%. Les CL tenien per objectiu l’equilibri pressupostari i han tancat l’exercici amb un superàvit del 0,52% del PIB. Per contra, l’Administració central tenia un objectiu del -0,7% i ha finalitzat l’any amb un dèficit del -1,35%, i la Seguretat Social —amb un objectiu del -1,1%— ha tancat l’exercici amb un -1,41%. En conjunt, l’Administració central i la Seguretat Social s’han desviat de l’objectiu 9 dècimes de PIB i les administracions territorials l’han millorat en 7 dècimes de PIB respecte de l’objectiu.

En conjunt, el dèficit públic del 2018 ha estat d’un -2,47% del PIB, percentatge que en situar-se per sota del 3% del PIB comporta que l’Estat espanyol deixi de formar part del procediment de dèficit excessiu del Pacte d’Estabilitat i Creixement que estableix la UE, i passar a estar subjecte al component preventiu i a la norma transitòria en matèria de deute per assolir l’objectiu del 60% del PIB. De fet, el passat 14 de juny el Consell de la UE va ratificar la sortida d’Espanya del procediment de dèficit excessiu i a partir d’ara queda subjecta al component preventiu del Pacte d’Estabilitat i Creixement.Read More »

A la pròrroga! Les sentències judicials que enfronten l’Athletic Club i el Futbol Club Barcelona amb la Comissió Europea — Ricard Brotat i Jubert

En un apunt anterior a l’RCDP blog es van comentar algunes resolucions de la Comissió Europea en relació amb l’article 107 del TFUE i les prohibicions dels ajuts estatals als clubs esportius, en què se’ls qualificava d’“incompatibles amb el mercat interior”. En concret, una part d’un epígraf d’aquell escrit es dedicava a la resolució de la Comissió respecte a privilegis fiscals a favor del Reial Madrid, el FC Barcelona, l’Athletic de Bilbao i l’Atlètic Osasuna (Decisió de la Comissió, de 4 de juliol de 2016, relativa a l’ajut estatal SA.29769 (2013/C) (ex 2013/NN) per la qual es va ordenar la supressió del foment estatal de què s’havien beneficiat aquells clubs. Doncs bé, el Tribunal General de la UE, mitjançant sentència de 26 de febrer de 2019, ha anul·lat la resolució esmentada que qualificava d’ajuda estatal el règim fiscal de quatre clubs de futbol professional espanyols.

Per recordar el tema i dotar d’autonomia aquest apunt, la Llei 10/1990, de 15 d’octubre, de l’esport va comportar l’obligació dels clubs esportius professionals espanyols, molts d’ells sumits en unes greus situacions econòmiques que van portar a la desaparició d’algun club històric (la UD Salamanca, per exemple), a reconvertir-se en societats anònimes esportives (les conegudes SAD). No obstant això, quatre clubs de futbol professional espanyols es van acollir a l’excepció legal per als clubs més sanejats econòmicament que permetia que els mateixos romanguessin com a clubs esportius: el Futbol Club Barcelona, el Club Atlético Osasuna, l’Athletic Club de Bilbao i el Real Madrid Club de Futbol. El tracte fiscal als clubs esportius, en efecte, diferia del règim fiscal aplicable a les societats anònimes esportives, que estaven subjectes al règim general de l’impost sobre societats. Els clubs esportius com a entitats sense ànim de lucre i, com a tals, es beneficiaven d’un tipus reduït del 25% en lloc del tipus general del 30% (que era del 35% fins al 2006 i del 32,5% el 2007).Read More »