What role for political parties in the Italian electoral reforms? – Diego Praino and Gennaro Ferraiuolo

The Italian electoral system, in the past twenty-five years, has been through a “saga”. We have seen referenda that have altered the rules, several reforms at the different levels of government, decisions of the Constitutional Court that modified the electoral formula, and so on.

Since the 1990s, the key idea has been “government stability”. That was only natural. In front of severe institutional and political problems—such as high fragmentation of government coalitions, frequent executive crises and dissolutions of Parliament, etc. —the main goal has been to achieve a system where it is possible to identify a clear winner who will be able to govern for a whole term. With this goal in mind, the Italian legislator has intervened several times at different levels of government, from the municipalities and provinces to the regions and the state.

But it seems that the way this idea has been put into practice does not really make sense. Are the electoral mechanisms adopted consistent with the “natural” political dynamics within a multi-party parliamentarism? The answer is probably “no”, and a thorough analysis of these reform processes and of how they worked is extremely useful to verify this claim.

We present such analysis in the paper “The role of political parties in the Italian electoral reforms”, published in the Revista Catalana de Dret Públic last December (No. 57, pages 154-165).Read More »

El Consell de Governs Locals de Catalunya: de l’absència en el passat a un necessari protagonisme en el present i futur. Algunes propostes d’actuació i millora institucional – Xavier Forcadell i Esteller

El Consell de Governs Locals de Catalunya és sense cap mena de dubte una de les principals, i més interessants, novetats que en clau local ens ofereix la regulació estatutària del 2006. De fet, l’Estatut d’Autonomia de Catalunya de 2006, en la seva primera versió possibilitava sens dubte posar les bases per bastir un model de governs locals de Catalunya ple. Posteriorment, en el tràmit parlamentari al Parlament i a les Corts Generals, i sobretot després amb la STC 31/2010 relativa a l’Estatut, l’objectiu quedà més desdibuixat. Però ni així es pot justificar el poc encert que el catalanisme ha tingut des de llavors ençà per no posar-se amb enginy a innovar en aquesta qüestió, i s’ha basat en l’autolimitació constant i el desconcert en aquesta matèria. És evident que la política no hi ha ajudat gens, i el context econòmic i social tampoc. Una crisi econòmica sense precedents, que de resultes ens va deixar una crisi social que encara arrosseguem, lligada a la nul·la voluntat de la política estatal de permetre el més mínim avenç a Catalunya —ja no només amb la manca de diàleg sobre el marc polític nacional català, sinó també amb una voluntat recentralitzadora fora mida de l’executiu estatal, aplaudida i/o consentida manta vegades, s’ha de dir tot, per la gran majoria de la classe política dirigent a l’Estat. I tot, amb una jurisprudència constitucional cada cop menys permissiva a obrir cap escletxa en el fet diferencial.Read More »

Les consultes populars al món local – Quim Brugué, Xavier Casademont, Judith Gifreu i Òscar Prieto-Flores

La relació entre els governs locals i la participació ciutadana a Catalunya ha estat tradicionalment intensa. El món local, entès com el nivell polític i administratiu més proper a la ciutadania, ha sigut l’escenari de dues grans etapes en el foment de la participació ciutadana a Catalunya durant el període democràtic. Per una banda, des de finals dels anys vuitanta i fins a principis del segle, en què es desenvoluparen diferents estratègies i metodologies amb resultats dispars (Subirats, 2001; Font, 2001 i 2003; Parés, 2009; Font i Galais, 2009); per l’altra, després del parèntesi que coincidí amb l’esclat de la crisi econòmica i financera i les dificultats pressupostàries del món local, en què, en els darrers anys, hi ha hagut un ressorgiment de les polítiques de foment de la participació.

La recerca que hem portat a terme gràcies a l’ajuda del programa DEMOC 2017 de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya pretenia, justament, ampliar el coneixement sobre aquesta segona etapa en el foment de les estratègies de participació ciutadana, la qual encara no ha estat excessivament analitzada. Els principals objectius de la recerca es centren en dues grans línies: en primer lloc, revisar la literatura acadèmica sobre participació per disposar d’un marc teòric i conceptual robust i, en segon lloc, sobre la base de l’anàlisi en profunditat de sis casos, identificar les principals característiques de les noves experiències de participació.

En aquest apunt de blog, que pretén sintetitzar algunes de les reflexions publicades en l’article Democràcia directa municipal: consideracions sobre les consultes locals, desenvoluparem tres grans apartats. En primer lloc, contextualitzarem l’objecte d’estudi en l’escenari actual, en què les crítiques a la democràcia liberal de base representativa es solapen amb l’emergència de noves formes de participació que, fonamentalment, pretenen superar algunes de les limitacions imposades pel model liberal. En segon lloc, discutirem el concepte de democràcia directa a partir de la teoria política. Finalment, des d’una perspectiva més instrumental, ens centrarem específicament en el referèndum i les consultes populars o ciutadanes, en ser aquestes les dues formes més habituals per implementar mesures de democràcia directa.Read More »

Avançament de continguts del número 58 de l’RCDP sobre l’Administració a l’era digital

L’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC) publicarà aquest mes de juny el número 58 de la Revista Catalana de Dret Públic (RCDP) sobre l’Administració a l’era digital amb sis articles acadèmics a càrrec d’experts en dret constitucional, dret administratiu, privacitat i transformació digital. L’objectiu és analitzar fins a quin punt les noves tecnologies estan afectant el bon govern a les administracions públiques, les garanties jurídiques, els recursos humans, el disseny de la normativa, la transparència i la rendició de comptes o l’ètica en la presa de decisions.

El número 58 també posarà a l’abast dels lectors un dossier documental amb abundant bibliografia, marc legal i recursos disponibles en el mateix àmbit, una eina útil i de consulta àgil. L’autora d’aquest recull ha estat Clara Velasco, professora agregada de dret administratiu a la Universitat Pompeu Fabra.

Avancem, a continuació, els continguts amb els títols i els resums de cada article:

 

L’Administració a l’era digital

How to build e-governance in a digital society: The case of Estonia

 Katrin Nyman Metcalf (adjunct professor of communications law, Tallinn University of Technology)

The article explains and discusses the meaning, content and benefits of e-governance using the example of Estonia. e-Governance does not have to be legally complex, but it is necessary to understand and analyse the implications of the new technologies. In Estonia, all public databases are linked, providing a possibility to use the once-only principle. Individuals have easy overview over what data is held about them and how this is used. The e-services are citizen-centric and accessed with the ID-card and codes that all citizens and residents have. By explaining the Estonian example and its legal implications, inspiration may be given to other countries.Read More »

Qui ha dit que a Catalunya no teníem un pla? Fer el Pla nacional de drets humans – David Bondia Garcia

El passat 21 de gener, l’Estructura de Drets Humans de Catalunya (EDHC) va iniciar un procés de participació pública per a la construcció del Pla de drets humans de Catalunya amb una presentació al Museu Marítim de Barcelona, a l’edifici de les Drassanes Reials. Aquesta història, que així contada no diu res, té un abans i un després que ens situa davant d’un fet molt esperançador en matèria de drets humans i llibertats fonamentals a casa nostra.

L’inici d’aquesta història la podem situar el 23 de maig del 2017, ja fa gairebé dos anys, amb la creació d’un organisme anomenat Estructura de Drets Humans de Catalunya, mitjançant un conveni entre el Síndic de Greuges de Catalunya i l’Institut de Drets Humans de Catalunya, configurant-la com la institució catalana de defensa i promoció dels drets humans i les llibertats fonamentals, seguint les recomanacions dels Principis de París de les Nacions Unides (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 7382). Aquesta Estructura està formada per una junta general (1) i un consell assessor integrat per una vintena d’entitats i de persones expertes en drets humans, que varen ser escollides per convocatòria pública. (2) Entre les funcions de l’Estructura s’inclouen les de coordinar una xarxa de drets amb entitats socials, elaborar una diagnosi de l’estat dels drets humans, i emetre opinions sobre els projectes i les proposicions de llei del Parlament de Catalunya que tinguin incidència en l’àmbit dels drets humans, entre d’altres.Read More »