Els assumptes Al Nashiri c. Polònia i Husayn (Abu Zubaydah) c. Polònia: el Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) i els límits (infranquejables?) de les polítiques antiterroristes – Jordi Bonet Pérez

Les sentències dictades el 24 de juliol de 2014 sobre els dos assumptes esmentats en el títol, tot i que no són encara definitives, d’acord amb l’art. 44 del Conveni Europeu de Drets Humans (CEDH),[1] mereixen una breu anàlisi i comentari, atesa la rellevància dels fets constatats, així com de les repercussions jurídiques que se’n deriven –la dimensió política subjacent excedeix del debat proposat, tot i que no resulten massa difícils d’identificar. Són dues sentències significatives no solament per la intrínseca gravetat dels fets que es donen per provats –a priori poc coherents amb la teòrica trajectòria d’un estat democràtic i de dret–, sinó perquè, com en casos anteriors substanciats davant del TEDH –entre ells, l’assumpte El-Masri c. la Ex-República Iugoslava de Macedònia–, demostren a través dels fets que es donen per provats l’existència d’un sistema de col·laboració en matèria antiterrorista endegat pels Estats Units d’Amèrica (EUA), del qual són partícips alguns o la majoria dels estats membres del Consell d’Europa; sistema de col·laboració que, com a poc, es pot titllar de pervers i escassament compatible amb el respecte d’aquells drets humans que teòricament són l’essència de la contribució dels estats europeus i dels EUA a l’ordre mundial que regeix l’anomenada comunitat internacional.Read More »

El Derecho internacional de los derechos humanos en período de crisis – Andreu Olesti

Bonet Pérez, Jordi; Saura Estapà, Jaume (ed.). El Derecho internacional de los derechos humanos en período de crisis. Estudios desde la perspectiva de su aplicabilidad. Madrid: Marcial Pons, 2013. 323 p. ISBN: 9788415948247

La obra que se referencia es uno de los resultados del proyecto de investigación titulado “La exigibilidad del DIDH en situaciones de crisis” que fue financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, y cuyo investigador principal era el profesor Jordi Bonet. El objetivo esencial del proyecto, según expresa su investigador principal, ha consistido en analizar “la incidencia instrumental del Derecho Internacional de los derechos humanos (DIDH), en la gestión, nacional e internacional, de situaciones de crisis, cualquiera que sea su naturaleza, tengan aquellas una dimensión estrictamente doméstica o respondan a dinámicas regionales o globales”. Read More »