Una sentencia con luces y sombras – Enrique Álvarez Conde

El pasado 25 de marzo, el Tribunal Constitucional dictó una sentencia sobre la Declaración soberanista del Parlamento de Cataluña del 2013 en la cual declara inconstitucional la proclamación de que “el pueblo de Cataluña tiene, por razones de legitimidad democrática, carácter de sujeto político y jurídico soberano”, efectúa una interpretación conforme a la Constitución en torno al llamado derecho a decidir, y desestima el resto de presuntas inconstitucionalidades alegadas por el Abogado del Estado. Estamos en presencia de una sentencia con luces y sombras.Llegeix més »

El Projecte de llei dels governs locals de Catalunya. Novetats i dubtes per resoldre – Marc Vilalta

ajuntament ogassaLa reforma i modernització dels nostres governs locals –i de l’Administració pública en general– constitueix, avui dia, una necessitat evident i inajornable, no només per delimitar millor l’encaix del món local al nostre sistema institucional i estatutari sinó també, i sobretot, per ajustar el seu marc competencial i financer a les noves realitats socials.

És precisament en el marc d’aquestes reflexions que hem de situar el Projecte de llei de governs locals de Catalunya (BOPC, núm. 141, de 9 de setembre de 2013), actualment en tramitació al Parlament català. Un Projecte de llei que, tal com s’afirma a l’exposició de motius, no pretén esgotar tots els aspectes que afecten el món local (preveient ja la posterior refosa de la normativa vigent en un futur “Codi de dret local de Catalunya”), sí que afecta algun dels seus elements essencials, amb la voluntat d’establir les bases del règim jurídic dels governs locals de Catalunya. Llegeix més »

Es pot aplicar l'article 150.2 CE per a convocar el referèndum a Catalunya?: visions de Xavier Arbós i José A. Montilla

Arran de l’aprovació recent per part del Parlament de Catalunya de la sol·licitud de delegació a la Generalitat de la competència per a l’autorització de la convocatòria d’un referèndum sobre l’estatut constitucional de Catalunya i la seva relació amb l’Estat, basant-se en l’art. 150.2 de la Constitució, dos constitucionalistes expressen llurs opinions jurídiques: José Antonio Montilla, catedràtic de dret constitucional de la Universitat de Granada, un dels màxims especialistes en el tema i autor de la monografia Leyes  orgánicas de de delegación y transferencia (ed. Tecnos 1998), i Xavier Arbós, catedràtic de dret constitucional a la Universitat de Barcelona i que s’ha pronunciat públicament i recentment sobre la qüestió.

Resolució 479/X del Parlament de Catalunya, per la qual s’acorda de presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei orgànica de delegació a la Generalitat de Catalunya de la competència per a autoritzar, convocar i celebrar un referèndum sobre el futur polític de Catalunya, BOPC 239 de 17 de gener de 2014

Els límits naturals i els artificials de l’article 150.2 CE – Xavier Arbós

La vía del artículo 150.2 para la convocatoria del referéndum sobre el futuro político de Cataluña – José Antonio Montilla

Els límits naturals i els artificials de l’article 150.2 CE – Xavier Arbós

La Revista catalana de dret públic em convida a donar la meva opinió sobre la possibilitat que per una llei de transferència o delegació, de les previstes a l’article 150.2 de la Constitució (CE), es pugui transferir o delegar, com demana la Resolució 479/X del Parlament de Catalunya «la competència per a autoritzar, convocar i celebrar un referèndum sobre el futur polític de Catalunya». Sé que el meu punt de vista acompanya el d’un admirat col·lega i amic, que és un dels millors especialistes en la matèria que ens ocupa. Per aquesta raó, recomano al lector que en cap cas deixi de llegir la seva anàlisi. En la meva no hi trobarà rèpliques o matisos, perquè de manera conscient l’he escrita sense voler conèixer abans el seu criteri. Si ho he fet així és perquè m’ha semblat que era més adient que les coincidències o discrepàncies apareguessin cadascuna pel seu propi camí. L’itinerari del meu és el següent: començaré per plantejar els límits d’allò que pot ser transferit o delegat, d’acord amb el redactat de l’art. 150.2 CE, i em centraré en el cas concret de la petició del Parlament. Llegeix més »

La vía del artículo 150.2 para la convocatoria del referéndum sobre el futuro político de Cataluña – José Antonio Montilla

1 De las tres vías consideradas para la convocatoria de un referéndum sobre el futuro político de Cataluña, sin reforma constitucional, el Parlamento de Cataluña ha optado por la aprobación de una Resolución por la que se acuerda presentar en la Mesa del Congreso una propuesta de proposición de ley orgánica de transferencia y delegación del art. 150.2 CE para que el Estado atribuya a Cataluña la facultad competencial de autorización, convocatoria y celebración de un referéndum sobre el futuro político de Cataluña, en ejercicio del artículo 87.2 de la Constitución.

Desde una perspectiva política, es una opción interesante. Tres parlamentarios autonómicos podrán defender en las Cortes Generales esta iniciativa, trasladando, por tanto, al Congreso el debate sobre la celebración de dicho referéndum. Debe tenerse en cuenta, de cualquier modo, que una vez formulada la propuesta de iniciativa, queda sometida a la voluntad de los órganos estatales: el Parlamento catalán postula y las Cortes Generales deciden si delegan la concreta facultad de titularidad estatal que ha sido solicitada. Llegeix més »