Comentaris jurídics sobre la STC en relació a la Declaració de sobirania del Parlament de Catalunya

El Tribunal Constitucional va emetre, el passat 25 de març de 2014, la sentència sobre la Declaració de sobirania aprovada pel Parlament de Catalunya. Es tracta d’una resolució judicial rellevant en el debat sobre l’encaix de les pretensions sobiranistes en la Constitució. Hem convidat a dos catedràtics de dret constitucional perquè l’analitzin i la valorin jurídicament: els doctors E. Álvarez Conde, de la Universidad Rey Juan Carlos, i el Dr. J. Vintró Castells, de la Universitat de Barcelona.

Una sentencia con luces y sombras” del Dr. E. Álvarez Conde.

El Tribunal Constitucional y el derecho a decidir de Cataluña: una reflexión sobre la STC de 25 de marzo de 2014”  del Dr. J. Vintró Castells

El Tribunal Constitucional y el derecho a decidir de Cataluña: una reflexión sobre la STC de 25 de marzo de 2014 – Joan Vintró

El 25 de marzo de 2014 el Tribunal Constitucional dictó con el voto unánime de todos sus miembros una importante sentencia a propósito de la “Resolución 5/X, de 23 de enero de 2013, del Parlamento de Cataluña, por la que se aprueba la Declaración de soberanía y del derecho a decidir del pueblo de Cataluña”. Tres son los aspectos más relevantes de la decisión de nuestro Alto Tribunal. En primer lugar, la admisibilidad de la impugnación de la citada resolución parlamentaria efectuada por el Abogado del Estado en representación del Gobierno a través de la vía del artículo 161.2 CE. En segundo lugar, la declaración de inconstitucionalidad del punto primero de la Resolución 5/X en el que se afirma que “el pueblo de Cataluña tiene, por razones de legitimidad democrática, carácter de sujeto político y jurídico soberano”. Read More »

Una sentencia con luces y sombras – Enrique Álvarez Conde

El pasado 25 de marzo, el Tribunal Constitucional dictó una sentencia sobre la Declaración soberanista del Parlamento de Cataluña del 2013 en la cual declara inconstitucional la proclamación de que “el pueblo de Cataluña tiene, por razones de legitimidad democrática, carácter de sujeto político y jurídico soberano”, efectúa una interpretación conforme a la Constitución en torno al llamado derecho a decidir, y desestima el resto de presuntas inconstitucionalidades alegadas por el Abogado del Estado. Estamos en presencia de una sentencia con luces y sombras.Read More »

Es pot aplicar l'article 150.2 CE per a convocar el referèndum a Catalunya?: visions de Xavier Arbós i José A. Montilla

Arran de l’aprovació recent per part del Parlament de Catalunya de la sol·licitud de delegació a la Generalitat de la competència per a l’autorització de la convocatòria d’un referèndum sobre l’estatut constitucional de Catalunya i la seva relació amb l’Estat, basant-se en l’art. 150.2 de la Constitució, dos constitucionalistes expressen llurs opinions jurídiques: José Antonio Montilla, catedràtic de dret constitucional de la Universitat de Granada, un dels màxims especialistes en el tema i autor de la monografia Leyes  orgánicas de de delegación y transferencia (ed. Tecnos 1998), i Xavier Arbós, catedràtic de dret constitucional a la Universitat de Barcelona i que s’ha pronunciat públicament i recentment sobre la qüestió.

Resolució 479/X del Parlament de Catalunya, per la qual s’acorda de presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei orgànica de delegació a la Generalitat de Catalunya de la competència per a autoritzar, convocar i celebrar un referèndum sobre el futur polític de Catalunya, BOPC 239 de 17 de gener de 2014

Els límits naturals i els artificials de l’article 150.2 CE – Xavier Arbós

La vía del artículo 150.2 para la convocatoria del referéndum sobre el futuro político de Cataluña – José Antonio Montilla

Els límits naturals i els artificials de l’article 150.2 CE – Xavier Arbós

La Revista catalana de dret públic em convida a donar la meva opinió sobre la possibilitat que per una llei de transferència o delegació, de les previstes a l’article 150.2 de la Constitució (CE), es pugui transferir o delegar, com demana la Resolució 479/X del Parlament de Catalunya «la competència per a autoritzar, convocar i celebrar un referèndum sobre el futur polític de Catalunya». Sé que el meu punt de vista acompanya el d’un admirat col·lega i amic, que és un dels millors especialistes en la matèria que ens ocupa. Per aquesta raó, recomano al lector que en cap cas deixi de llegir la seva anàlisi. En la meva no hi trobarà rèpliques o matisos, perquè de manera conscient l’he escrita sense voler conèixer abans el seu criteri. Si ho he fet així és perquè m’ha semblat que era més adient que les coincidències o discrepàncies apareguessin cadascuna pel seu propi camí. L’itinerari del meu és el següent: començaré per plantejar els límits d’allò que pot ser transferit o delegat, d’acord amb el redactat de l’art. 150.2 CE, i em centraré en el cas concret de la petició del Parlament. Read More »