Una contractació pública més transparent – Mercè Corretja i Torrens

transpg2El desembre passat l’Oficina Antifrau de Catalunya ha fet públic el Baròmetre 2016 sobre la corrupció a Catalunya. Les dades mostren una lleugera millora en la percepció ciutadana respecte del nivell de corrupció de les administracions públiques catalanes; així, per exemple, el 82,6% de les persones enquestades consideren que la corrupció és un problema molt o bastant greu, enfront del 88,9 % que opinaven el mateix el 2014. També s’ha millorat en transparència (un 58,5% responen que les administracions catalanes són poc o gens transparents, percentatge que l’any 2014 era d’un 65,5%).Llegeix més »

La necessitat d’un decret llei de mesures urgents en matèria de contractació pública – Anna Ciutat

contractacióEl Govern de la Generalitat ha aprovat per primera vegada a Catalunya una norma de rang legal que reguli la contractació pública, mitjançant el Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública.

La necessitat d’aprovar aquest decret llei prové de la manca de transposició per part del Govern de l’Estat de la Directiva 2014/23/UE, relativa a l’adjudicació de contractes de concessió, i de la Directiva 2014/24/UE sobre contractació pública, que havien d’estar transposades el 18 d’abril de 2016, i que ha provocat que les administracions públiques catalanes es trobin en una situació d’inseguretat jurídica en aquest àmbit, amb l’obligació d’adaptar els procediments de contractació a les disposicions de les directives comunitàries, en un exercici interpretatiu que no sempre és unívoc.Llegeix més »

La solidaridad y la calidad son compatibles con la contratación pública – José Maria Gimeno Feliu

imageExiste de forma muy extendida la idea de que la contratación pública se debe regular desde la lógica del respeto a los principios del mercado, para poder dar satisfacción al principio de igualdad de trato. Pero esta filosofía no es ni puede ser una especie de “dogma” sin excepción.

La consecución del modelo social que los ciudadanos desean debe hacerse con y desde una Administración pública con vocación transformadora comprometida con la calidad de la gestión de los servicios públicos, donde una visión “economicista sobre el exclusivo criterio del precio” no sea el referente, sino que, como se propone desde Europa, apueste por la idea calidad/precio.

Llegeix més »

Caos en la futura regulació dels riscos dels contractes de concessió – Mª Eugenia López Mora

La nova Directiva 2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014, relativa a l’adjudicació de contractes de concessió ha vinculat per primera vegada l’existència del contracte de concessió a l’assumpció per part del concessionari del “risc operacional”. Tanmateix, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ja havia anat delimitant en diverses sentències[1] els trets característics de la figura de la concessió, en especial respecte al destinatari de la prestació, l’assumpció de l’explotació i abast dels riscos. En particular, cal fer especial referència a la Sentència de 10 de novembre de 2011 en l’assumpte Norma-A i Dekom (C-348/10)[2] que distingeix entre el risc propi de tot contracte i els risc d’explotació que recau en el concessionari.Llegeix més »

A més transparència en la contractació pública menys corrupció – Belén Noguera

La contractació pública és un dels principals camins pels quals discorre l’actuació de les administracions públiques, posseeix una gran importància econòmica i social i, tenint en compte l’aprovació del nou paquet de directives de contractació pública [23 (sobre contractes de concessió), 24 (sobre contractació pública) i 25 (sobre sectors especials)], de 26 de febrer de 2014 –denominades de “quarta generació”–, serà necessari que ens dotem d’una nova regulació que compleixi amb les exigències que aquestes imposen, i donem resposta, entre moltes altres qüestions, a un greu problema que preocupa al 95% de la ciutadania de l’Estat espanyol i que, en definitiva, és la causa principal de la crisi per la qual travessa el model de representació democràtica: la corrupció. La lluita contra la corrupció i contra el favoritisme és un dels objectius de les actuals directives de 2014.Llegeix més »