Entre l’efectivitat i l’aparença: la inconstitucionalitat de la dimensió internacional del Síndic de Greuges com a autoritat catalana per a la prevenció de la tortura – Xavier Pons Rafols

1. El passat 5 de març el Tribunal Constitucional va dictar sentència (STC 46/2015, BOE de 9 d’abril de 2015), per la qual es van declarar inconstitucionals determinades disposicions de la Llei 24/2009, de 23 de desembre, del Síndic de Greuges (DOGC de 30 de desembre de 2009). La sentència resol així un recurs d’inconstitucionalitat presentat pel Defensor del Poble el 24 de març de 2010,[1] respecte d’aquest recurs, val a dir que el Govern de l’Estat no va considerar oportú formular cap tipus d’al·legacions. Les disposicions objecte del recurs es poden ordenar, com fa el mateix Tribunal Constitucional, en dos grups: d’una banda, les relatives a la consideració del caràcter “exclusiu” de l’activitat de supervisió del Síndic de Greuges respecte de l’activitat de l’Administració de la Generalitat i organismes que en depenen i de l’activitat de l’Administració local de Catalunya i organismes que en depenen; i, d’altra banda, respecte de l’atorgament al Síndic de Greuges de la condició d’Autoritat Catalana per a la Prevenció de la Tortura i Altres Tractes o Penes Cruels, Inhumanes o Degradants (d’ara en endavant, Autoritat Catalana per a la Prevenció de la Tortura), a l’empara del que estableix el Protocol facultatiu de la Convenció de les Nacions Unides contra la Tortura i Altres Tractes o Penes Cruels, Inhumanes o Degradants (d’ara en endavant, Protocol facultatiu). Aquest segon aspecte és el que ens interessa especialment i en el que es focalitza aquest comentari.Llegeix més »

La nova llei catalana d’acció exterior i de relacions amb la Unió Europea – Xavier Pons Rafols

1. El passat 11 de desembre el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya publicava la Llei 16/2014, de 10 de desembre, d’acció exterior i de relacions amb la Unió Europea. Concloïa així un procés legislatiu iniciat el 27 de agost de 2013 quan el Govern de la Generalitat va acordar aprovar i remetre al Parlament de Catalunya el projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya (Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya, X Legislatura, núm. 141, de 9 de setembre de 2013). Es tractava d’una iniciativa d’elevat interès i que, a més, coincidia amb la tramitació a les Corts Generals del que ara ja són dues lleis estatals relacionades amb la matèria i que també tenen incidència en l’acció exterior autonòmica com són la Llei 2/2014, de 25 de març, de l’Acció i del Servei Exterior de l’Estat (BOE de 26 de març de 2014) i la Llei 25/2014, de 27 de novembre, de Tractats i altres Acords Internacionals (BOE de 28 de novembre de 2014). Ens trobem, per tant, amb el rellevant fet que l’any 2014 ha estat especialment prolífic en novetats legislatives en matèria exterior. Llegeix més »

Alimentación y derecho internacional. Normas, instituciones y procesos – Elisenda Calvet

Pons Ràfols, Xavier (ed.). Alimentación y derecho internacional. Normas, instituciones y processos. Madrid: Marcial Pons, 2013. 410 p. ISBN-978-84-15984-15-5.

Aquesta obra col·lectiva, dirigida pel Dr. Xavier Pons Ràfols, on participen una bona part de professors de l’Àrea de Dret Internacional Públic de la Universitat de Barcelona, així com també d’altres professors i experts en la matèria objecte d’estudi, s’emmarca en el projecte d’investigació “Salud humana y seguridad alimentaria: elementos de cooperación internacional” finançat per la Dirección General de Investigación de l’antic Ministerio de Ciencia e Innovación, i ofereix una àmplia panoràmica, amb un enfocament internacional, de diversos aspectes, fonamentalment juridicointernacionals, però també econòmics i polítics, relacionats amb l’alimentació. Així, doncs, l’obra es divideix en tres parts: la primera se centra en l’accés a l’alimentació i la governança internacional de la seguretat alimentària; la segona en la biotecnologia, la seguretat alimentària i el dret internacional i comunitari; i la tercera en l’alimentació, l’agricultura i el comerç internacional.Llegeix més »

El Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya. Sí, per què no? però així, no – Xavier Pons

El passat 27 de agost de 2013, el Govern de la Generalitat de Catalunya va acordar aprovar i remetre al Parlament de Catalunya elProjecte de llei de l’acció exterior de Catalunya (Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya, X Legislatura, Núm. 141, de 9 de setembre de 2013). Llegeix més »

El proyecto de ley de la acción y del servicio exterior del Estado: algunas reflexiones – Xavier Pons

El pasado mes de junio el Consejo de Ministros remitió a las Cortes Generales (Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso de los Diputados, Serie A, Núm. 51-1, de 21 de junio de 2013) el proyecto de ley de la acción y del servicio exterior del Estado, después de que el anteproyecto de Ley, informado por el Gobierno el 1 de marzo, hubiera seguido los trámites prelegislativos necesarios, entre ellos el correspondiente Dictamen del Consejo de Estado (Dictamen referencia 394/2013, de 30 de mayo de 2013). La ley que se pretende adoptar es, a mi juicio, importante y debe ser bienvenida, pues cubre un vacío normativo espectacular, ya que desde la transición democrática en España –y pese a diversos intentos, todos ellos frustrados– no se habían operado en nuestro país desarrollos legislativos en materia de acción exterior. Aparenta ser, por tanto, una ley útil y necesaria, pero, como tantas otras normas legales, sólo lo será si su contenido normativo es realmente útil y adecuado –y si lo es en la medida y con el alcance que sea necesario–, algo que, en mi opinión y atendiendo al texto del proyecto de ley, plantea, como mínimo, ciertas dudas que pretendo desarrollar en este comentario.Llegeix més »