Vers una contractació oberta – Agustí Cerrillo i Martínez

 

Els portals de transparència, les dades obertes sobre els contractes i la seva reutilització, les plataformes de serveis per als licitadors, la mineria de dades contractuals, les alertes sobre irregularitats o conflictes d’interessos, els fòrums i les taules de participació en les polítiques de contractació, els pactes d’integritat o el monitoratge cívic dels contractes són algunes manifestacions del govern obert en la contractació pública.

El govern obert persegueix que la ciutadania pugui conèixer l’activitat i el funcionament de les administracions públiques i aquestes puguin escoltar les preferències de la ciutadania i comptar amb la seva participació en la presa de decisions i la seva col·laboració en la implementació de les polítiques públiques i en la prestació dels serveis públics. El govern obert s’estén gràcies a l’ús intensiu de les tecnologies de la informació i la comunicació i es basa en la innovació com a valor que promou la millora contínua de l‘activitat de les administracions públiques amb la col·laboració de la ciutadania.

El govern obert té una manifestació específica en la contractació pública en el que es coneix com a contractació oberta. La contractació oberta constitueix una de les principals manifestacions del govern obert a través de la qual es persegueix impulsar principis i valors com ara la transparència, la participació i la innovació en la contractació pública amb l’objectiu de millorar la rendició de comptes, l’eficàcia i eficiència i, en darrera instància, la confiança de la ciutadania en les institucions públiques enfortint la integritat pública i prevenint l’aparició de conflictes d’interessos i casos de corrupció.

El llibre ‘Contractació oberta’ fa una aproximació a la contractació oberta amb l’objectiu de facilitar a les administracions públiques i a la ciutadania el coneixement necessari per a impulsar els principis i els mecanismes del govern obert en la contractació pública a Catalunya.

En primer lloc, el llibre analitza els mecanismes que ofereix l’ordenament jurídic per facilitar la transparència en la contractació pública com ara la difusió d’informació sobre contractació pública o el dret d’accés a la informació sobre contractes públics. En particular, exposa els usos que es poden donar a les grans quantitats de dades relacionades amb els contractes públics que produeixen les administracions públiques si es difonen en formats que en facin la reutilització senzilla. La difusió de les dades sobre contractació pública en formats reutilitzables permet incrementar significativament la transparència pública i afavorir la participació i la col·laboració ciutadanes i, a més, facilitar el seguiment, la supervisió i el control de l’activitat contractual. Com mostra el llibre, les tecnologies de la informació permeten la visualització de la informació, l’anàlisi de les dades, la presa de decisions, l’anticipació de situacions i la detecció d’irregularitats, conflictes d’interessos i casos de corrupció en la contractació pública. Per il·lustrar aquestes possibilitats el llibre explica algunes bones pràctiques impulsades arreu que poden esdevenir exemples útils per als responsables de la contractació pública de les administracions públiques catalanes a l’hora d’impulsar la incorporació dels principis del govern obert en la contractació pública i també per a la ciutadania.

En segon lloc, el llibre també exposa les possibilitats que ofereixen les tecnologies de la informació i la comunicació per incrementar la participació ciutadana en la contractació pública. La participació ciutadana té nombroses possibilitats en la contractació pública i es pot manifestar en les diferents fases del cicle contractual com ara en la definició de les polítiques de contractació, la planificació del contracte, la presentació de projectes a les licitacions públiques, l’adjudicació dels contractes, la garantia de la legislació vigent, l’anàlisi, el monitoratge i el seguiment de la contractació pública, la identificació d’irregularitats en la contractació pública o la denúncia o la informació de situacions irregulars que s’hagin pogut detectar. Tot i el paper rellevant que pot tenir la participació en la contractació pública, la realitat mostra que a dia d’avui la intervenció activa de la ciutadania en la contractació és força limitada.

Finalment, el llibre recull algunes recomanacions per a poder afavorir l’obertura de la contractació pública. En concret, mostra diferents elements que s’haurien de tenir en compte per a les administracions públiques per a obrir la contractació pública a la ciutadania i assolir així els efectes positius que s’han anat identificant anteriorment.

La lectura d’aquests elements permet concloure que “el repte és important. Però és una bona oportunitat per a transformar les relacions entre les administracions públiques i la ciutadania a través de la innovació en la contractació pública, aconseguir més eficàcia i eficiència administrativa i integritat pública i fer front a les irregularitats i els casos de corrupció, que malauradament encara avui dia coexisteixen al si de les institucions públiques, implicant en aquest procés a les mateixes institucions i a tota la ciutadania”.

El llibre ‘Cerrillo i Martínez, A. Contractació Oberta. Barcelona: Generalitat de Catalunya (2017)’ serà properament accessible a ‘Col·lecció Govern Obert’.

 

 

Agustí Cerrillo i Martínez
Catedràtic de dret administratiu. Universitat Oberta de Catalunya

 

 

Altres apunts sobre contractació pública al blog:

Llum verda del Parlament a la tramitació de la Llei de contractes de Catalunya – Mercè Corretja Torrens

Una contractació pública més transparent – Mercè Corretja Torrens

La necessitat d’un decret llei de mesures urgents en matèria de contractació pública – Anna Ciutat

A més transparència en la contractació pública menys corrupció – Belén Noguera

 

 

Una resposta a “Vers una contractació oberta – Agustí Cerrillo i Martínez

Deixa un comentari